Dnešní Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno vznikla 1. 1. 2012. Rozhodnutím Jihomoravského kraje byla Vyšší odborná škola oděvního designu managementu a Střední uměleckoprůmyslová škola textilní na Francouzské spojena se Střední školou umění a designu se sídlem na Husové a Vyšší odbornou školou restaurátorskou v Obřanech.

Pojďme se podívat na historii „textilky“ na Francouzskou.

Myšlenka založit samostatnou vyšší tkalcovskou školu v Brně jako první vyšší textilní školu v Rakousku – Uhersku vznikla na základě velkých úspěchů vyspělého brněnského textilního průmyslu na světové výstavě v Londýně roku 1851.

1852

Obchodní a živnostenská komora zřídila řemeslnickou školu s přádelnickým a tkalcovským oddělením pro výchovu odborných dělníků a dílovedoucích. Vyučovalo se formou večerních kurzů v sobotu a v neděli v německém a českém jazyce.

1860

Výnosem Ministerstva kultury a vyučování byla k 17. 7. 1860 založena Vyšší tkalcovská škola se sídlem na Fabriksgasse (dnešní ulice Úzké), kde byla slavnostně otevřena 25. 10. téhož roku. Hlavním úkolem školy bylo zajistit kvalitní odborné vzdělání, které by plně uspokojilo požadavky vyspělého vlnařského průmyslu celé monarchie. Škola připravovala pracovníky pro vyšší funkce, zejména ředitele a majitele podniků.

1866

Zájem o brněnskou tkalcovskou školu vzrůstal, kapacita školy brzy nedostačovala, proto byla 1. října slavnostně otevřena nová budova na Gartensgasse nynější Bratislavské ulici. Kvalita výuky se projevila na Světové výstavě v Paříži, kde školní práce brněnské tkalcovské školy získaly stříbrnou medaili.

S rozvojem rakouského textilního průmyslu neustále rostly požadavky i nároky na školu, jejíž prostory ke konci 19. století přestaly vyhovovat. Řediteli Alfonsi Flöglovi se za pomoci kuratoria školy, Obchodní a živnostenské komory a brněnských továrníků podařilo stavbu nové školní budovy uskutečnit.

1896

Ustanovená stavební komise začátkem dubna označila za vhodný prostor pro výstavbu nové školní budovy stavební místo na třídě Františka Josefa (dnešní Francouzské ulici).

27. května předložila stavební komise kuratoriu školy plány nové školní budovy, vypracované brněnským architektem Josefem Nebehosteným.

1898

Školním rokem 1889/1890 byla škola reorganizována a přeměněna na c. k. Odborný ústav pro textilní průmysl. 1. října byl zahájen nový školní rok, první v nové budově, krátkým proslovem ředitele Alfonse Flögla. Škola již disponovala moderním vybavením přádelnických a tkalcovských dílen pro vlnařskou a následně i hedvábnickou a bavlnářskou výrobu tkanin. K dispozici byly odborné učebny, laboratoř, také vybavená bělírna, barevna a tiskárna.

1899

28. června byla škola postavena na úroveň státních průmyslových škol a dostala název c. k. odborné učiliště pro textilní průmysl. Samostatnou složku školy tvořil nově založený výzkumný ústav.

Další léta do vzniku první světové války znamenala pro školu stabilizaci. Počet žáků pravidelně přesahoval 400. Hned v prvním válečném školním roce však počet studentů velmi poklesl a ani v dalších letech se propad nezastavil, i když byly například zřízeny kurzy pro válečné invalidy. Změněné poměry, konec první světové války, rozpad Rakouska-Uherska a vznik samostatné Československé republiky podstatně změnily i podobu školy. Škola byla převzata novým státem a ředitel složil slib věrnosti Československé republice. O týden později složili do jeho rukou slib věrnosti členové učitelského sboru a zaměstnanci školy. Teprve zřízení samostatného československého státu odstranilo překážky bránící vybudování čtyřleté české textilní školy v Brně.

1919

První školní rok byl zahájen 17. září 1919 projevem nově jmenovaného ředitele prof. ing. Bohumila Vlčka. Vyučovalo se v pěti odděleních.

1923

21. – 23. června proběhly první maturitní zkoušky na České vyšší textilní škole v Brně, v přádelnické a tkalcovské odbornosti.

1926

Od počátku školního roku 1926/27 byly zavedeny nové učební osnovy a odborné školství bylo reorganizováno.

1929

Ve funkcionalistickém duchu byla dokončena přístavba nové třípatrové budovy a pracovalo se na vnitřním zařízení a vybavení. Škola tak získala 8 učeben, 10 kabinetů, posluchárnu, běličskou, barvířskou, tiskařskou dílny a odbornou učebnu chemie a chemickou laboratoř (od roku 1928 byla výuka rozšířena o chemický obor). Školní dílny byly doplněny o moderní přípravné stroje v tkalcovně, nově byly zařízeny barevna a tiskárna. V roce 1934 škola získala další učebny v prostorách bývalé Zerkowitzovy továrny.

1939

1. září byla Státní textilní průmyslová škola v Brně rozdělena na samostatné školy českou a německou. Po okupaci ČSR (ve školním roce 1940/41) musela česká oddělení opustit původní budovu.

1945

Začátkem května převzala česká škola celou budovu bývalé německé textilní školy na Francouzské ulici. Budova byla při dobývání Brna těžce poškozena. Tlakovou vlnou byla vytlučena všechna okna, dělostřelbou byla zničena charakteristická věžovitá kopule střechy. Do podzimu se podařilo opravit střechu i budovu samotnou a zasklít všechna okna.

V letech 1945 – 1960 procházela škola drobnými reformami, nedostávalo se jí však finančních prostředků na modernizaci, zvláště dílen a speciálních učeben. Od 1. září 1950 zahájila vyučování vyšší škola textilní tvorby   s oddělením tkalcovským, oděvní tvorby, pletařským a vyšívačsko-krajkářským. V roce 1951 se osamostatnila vyšší průmyslová škola chemická a přestěhovala se do vlastní budovy na Vranovské ulici. Od roku 1961 se vedení školy za vydatné pomoci a podpory textilních podniků zaměřilo na částečnou výměnu strojového vybavení, zřídilo a modernizovalo odborné učebny. Začátkem roku 1968/69 se přikročilo ke změnám studijních zaměření tak, aby absolventi nebyli úzce specializováni, ale našli uplatnění ve více oborech.

1965

V tomto školním roce byly nově zavedeny písemné zkoušky z odborných předmětů místo odborných prací.

1969

1. září byl otevřen nový obor Modelářství a návrhářství oděvů.

1970

Od září školního roku 1970/71 se vyučovalo podle nových učebních osnov. Škola nevěnovala jen pozornost odbornému vzdělání, ale snažila se také o kvalitní všeobecné vzdělání, proto byl vyučován jazyk německý v technických oborech a francouzský jazyk ve výtvarně-technických oborech. Z předmětů rozšířené jazykové výuky mohl žák skládat maturitní zkoušku. Tohoto roku byla dokončena výstavba tělocvičny.

1972

Byla dokončena výstavba hřiště, škola získala dva antukové dvorce pro odbíjenou a prostor pro výuku tělesné výchovy venku; byla zbudována váhovna a nová laboratoř pro extrakci a destilaci hořlavin.

V letech 1979 až 1984 byly prováděny generální opravy: oprava elektroinstalace, oprava topení, které bylo převedeno z parního na teplovodní, oprava plynu, vody a generální oprava střechy nad mechanickou tkalcovnou.

1984

1. září byla zahájena výuka podle Nové soustavy, základní povinná školní docházka končila až ve druhém ročníku.

Vznikl obor Textilní technologie se zaměřením na přádelnictví, tkalcovství a pletařství.

1987

Byla vybudována první učebna výpočetní techniky.

V devadesátých letech se změnou politické situace vznikly nové potřeby: bylo nutné vychovávat nejen odborníky pro privatizovaný průmysl, ale i pro různé oblasti drobného podnikání. Proto vznikaly nové obory studia, které měly rozšířit spektrum vyučovaných odborností. Výuka se zaměřila na oblast ekonomické problematiky od znalostí právního systému přes management, marketing, zpracování dat, účetnictví až po znalost obchodních vztahů a vazeb.

1993

Byla dokončena výstavba ateliérů pro oddělení textilního výtvarnictví, které zahájilo školní rok v nových půdních prostorách školy. Téhož roku byla také obnovena fasáda dvorního traktu.

1994

1. září byla zahájena výuka nového oboru Textilní výroba a podnikatelství se zaměřením přádelnictví, tkalcovství a pletařství.

1995

V tomto roce byla dokončena obnova fasády školy a výměna oken na ulici Francouzské a Přadlácké a provedena výměna dřevěné podlahy v barevně.

1996

Významným mezníkem v historii školy je tento rok, kdy je Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR změněna zřizovací listina k založení vyššího odborného vzdělávání s novým názvem Střední průmyslová škola    a Vyšší odborná škola textilní. Na vyšší odborné škole se poprvé otevírají obory Výrobní a obchodní manažer textilu a Textilní výtvarník a v následujícím roce obor Textilní technologické procesy.

2001

Vzhledem k nedostačující kapacitě budovy je komplex školy rozšířen o rekonstruovanou budovu na ulici Francouzská 99.

2003

Škola byla oceněna Zlatým diplomem ATOK potvrzujícím, že škola splňuje požadavky Asociace textilních, oděvních a kožedělných podniků na vzdělávací zařízení připravující odborníky ve svých profesích.

2006

Ve školním roce 2006/2007 dochází ke změně názvu na Vyšší odborná škola oděvního designu a managementu a Střední uměleckoprůmyslová škola textilní, Brno, Francouzská 101.

2009

Zavádějí se do výuky nové školní vzdělávací programy: Modelářství a návrhářství oděvů, Design interiéru a textilních doplňků a Obchodní podnikání a propagace.

2010

Škola slaví 150. výročí založení.

2012

Vyšší odborná škola oděvního designu a managementu a Střední uměleckoprůmyslová škola textilní je sloučena se Střední školou umění a designu a Vyšší odbornou školou restaurátorskou.

Během hlavních prázdnin dochází ke zrušení strojového vybavení mechanické tkalcovny a přádelny a k přemístění jedinečného prošívacího stroje pro hotovení tapisérií ART-PROTIS. V uvolněných prostorách dochází k rozsáhlé přestavbě.

Do nově vybudovaných restaurátorských ateliérů se závěrem roku stěhuje Vyšší odborná škola restaurátorská.

2014

Škola rozšiřuje nabídku školních vzdělávacích programů o nový vzdělávací program Motion design, který získává  zázemí v nově upravených prostorách bývalé mechanické tkalcovny.

2015

Od 1. 7. 2015 má škola nový název: Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace.