2. část přijímacího řízení

Uchazeči, kteří dosáhli v rámci talentové zkoušky minimálně 30 bodů, pokračují dále v přijímacím řízení 15. a 16. ledna 2024.
Jestliže uchazeč pokračuje na dvou oborech, všeobecný test píše jen jednou, ale pohovory absolvuje na obou oborech.  Pohovory je možné absolvovat i v jednom dni, v takovém případě je nutné, aby uchazeč o tomto informoval při evidenci na oboru.

Časový rozvrh:

8.30–9.00 hod. evidence na oboru
9.00–10.00 hod. všeobecný test
10.00–10.15 hod. přestávka
10.15–cca 15.00 hod. pohovor na oboru

Hodnocení 2. částí přijímacího řízení se skládá z těchto částí:

  • všeobecný test
  • pohovor
  • hodnocení průměrného prospěchu

Všeobecný test

Má tři části vždy po deseti otázkách se ziskem 0,5 bodu za správnou odpověď:

  1. část ověřuje znalosti z českého jazyka (na úrovni učiva v rámci vzdělávacího programu základní školy)
  2. část ověřuje  přehled v historii výtvarného umění a architektury (dějin výtvarné kultury)
  3. část zkoumá základní matematické dovednosti ze ZŠ, logické myšlení a prostorovou představivost

Pohovor

V pohovoru na oborech (v délce cca 10–20 minut na jednoho uchazeče) se přihlíží k orientaci v oboru vzdělání na nějž se uchazeč hlásí, ke znalostem výtvarného umění (také s přihlédnutím k místu bydliště), k obecnému kulturnímu rozhledu (literatura, film, výstavy, divadla, kulturní akce), k zájmům, zálibám a aktivitám uchazeče, ke schopnosti obhájit, případně kriticky zhodnotit svoje domácí práce i výsledky talentové zkoušky a k dalším skutečnostem, které dokladují vhodné schopnosti a vědomosti uchazeče.

Kritéria hodnocení pohovoru 

Orientace v problematice oboru vzdělání0–5 bodů
Schopnost obhájit a zhodnotit vlastní práci0–5 bodů
Všeobecný kulturní přehled a záliby0–5 bodů

vyjadřovací, obecný kulturní rozsah a hloubka a prokázání zájmu o obor

Hodnocení průměrného prospěchu

Hodnotí se průměrný prospěch za 2. pololetí  8. třídy (popř. za 1. pololetí 8. třídy v případě absolvování 8. třídy ve školním roce 2019/2020)

1,00–1,1010 bodů
1,11–1,20 9 bodů
1,21–1,30 8 bodů
1,31–1,40 7 bodů
1,41–1,50 6 bodů
1,51–1,60 5 bodů
1,61–1,70 4 body
1,71–1,80 3 body
1,81–1,90 2 body
1,91–2,00 1 bod

Maximální možný bodový zisk v celém přijímacím řízení (talentová zkouška + 2. část přijímacího řízení) je 100 bodů.

Přijati budou uchazeči, kteří v průběhu celého přijímacího řízení (na jednotlivých oborech) získají nejvyšší počet bodů, nejméně však 50 bodů. V případě stejného počtu bodů v celkovém součtu obou částí přijímacího řízení bude rozhodujícím kritériem pro určení pořadí lepší výsledek z talentové zkoušky, v případě další rovnosti rozhoduje lepší prospěch, v případě další rovnosti rozhoduje výsledek všeobecného testu. V případě nenaplnění oboru v 1. kole bude vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení. Pořadí uchazečů v přijímacím řízení bude zveřejněno na www.ssudbrno.cz a ve vestibulech školních budov dne 17. 1. 2024 do 14:00 hod. 

Žáci, kteří žádají o prominutí zkoušky z českého jazyka dle §20 zákona č. 561/2004 Sb., k přihlášce přiloží vyplněnou žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka. Ředitel školy vytváří redukované pořadí všech uchazečů přijímacího řízení v souladu s vyhláškou číslo 422/2023 Sb. Uchazeč, který nekoná zkoušku z českého jazyka, se do výsledného pořadí ostatních uchazečů hodnocených na základě všech kritérií zařazuje na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů.

V případě nenaplnění oboru bude vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení. Pro tento případ je nutné sledovat školní webové stránky.