Druhá část přijímacího řízení

Uchazeči, kteří dosáhli v rámci talentové zkoušky minimálně 30 bodů, pokračují dále v přijímacím řízení 17. ledna 2020.

  • všeobecný test
  • pohovor
  • hodnocení průměrného prospěchu

Všeobecný test

Má tři části (vždy po deseti otázkách se ziskem půl bodu za správnou odpověď a se zaokrouhlením výsledku na celé body směrem nahoru):

  1. část ověřuje znalosti z českého jazyka (na úrovni učiva v rámci vzdělávacího programu základní školy),
  2. část ověřuje  přehled v historii výtvarného umění a architektury (dějin výtvarné kultury),
  3. část zkoumá výtvarné nadání, zájem o obor, logické myšlení a prostorovou představivost.

Pohovor

V pohovoru na oborech (v délce cca 10 minut na jednoho uchazeče) se přihlíží k orientaci v problematice oboru vzdělání, na nějž se uchazeč hlásí, ke znalostem výtvarného umění (také s přihlédnutím k místu bydliště), k obecnému kulturnímu rozhledu (literatura, film, výstavy, divadla, kulturní akce), k zájmům, zálibám a aktivitám uchazeče, ke schopnosti obhájit, případně kriticky zhodnotit svoje domácí práce i výsledky talentové zkoušky a k dalším skutečnostem, které osvědčují vhodné schopnosti a vědomosti uchazeče.

Hodnocení průměrného prospěchu

Hodnotí se průměrný prospěch z 2. pololetí 8. třídy základní školy (nebo srovnatelného ročníku osmiletého gymnázia).
Průměrný známkový prospěch uchazeče se přepočítává do bodové škály. Metoda přepočtu viz následující tabulka.

Bodové hodnocení 2. části přijímacího řízení

Průměrný prospěch1,00 - 1,2010 bodů
1,21 - 1,40 8 bodů
1,41 - 1,60 6 bodů
1,61 - 1,80 4 body
1,81 - 2,00 2 body
Všeobecný test0–15 bodů
Pohovor0–15 bodů

Maximální možný bodový zisk v celém přijímacím řízení (Talentová zkouška + 2. část přijímacího řízení) je 100 bodů.

Přijati budou uchazeči, kteří v průběhu celého přijímacího řízení (na jednotlivých oborech) získají nejvyšší počet bodů, nejméně však 50 bodů. V případě rovnosti bodů uchazečů rozhoduje větší počet bodů v součtu tří úkolů talentové zkoušky.
V případě nenaplnění oboru bude vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení. Pro tento případ je nutné sledovat školní webové stránky.