Níže uvedené informace platily pro přijímací řízení na školní rok 2022/2023.
Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2023/2024 budou postupně aktualizovány.

 

2. část přijímacího řízení

Uchazeči, kteří dosáhli v rámci talentové zkoušky minimálně 60 bodů, pokračují dále v přijímacím řízení 17. a 18. ledna 2022.
Jestliže uchazeč pokračuje na dvou oborech, všeobecný test píše jen jednou, ale pohovory absolvuje na obou oborech.  Pohovory je možné absolvovat i v jednom dni, v takovém případě je nutné, aby uchazeč o tomto informoval při evidenci na oboru.

Časový rozvrh:

8.30–9.00 hod. evidence na oboru
9.00–10.00 hod. všeobecný test
10.00–10.15 hod. přestávka
10.15–15.00 hod. pohovor na oboru

Hodnocení 2. částí přijímacího řízení se skládá z těchto částí:

  • všeobecný test
  • pohovor
  • hodnocení průměrného prospěchu

Všeobecný test

Má tři části vždy po deseti otázkách se ziskem 1 bodu za správnou odpověď:

  1. část ověřuje znalosti z českého jazyka (na úrovni učiva v rámci vzdělávacího programu základní školy)
  2. část ověřuje  přehled v historii výtvarného umění a architektury (dějin výtvarné kultury)
  3. část zkoumá základní matematické dovednosti ze ZŠ, logické myšlení a prostorovou představivost

Pohovor

V pohovoru na oborech (v délce cca 10–20 minut na jednoho uchazeče) se přihlíží k orientaci v oboru vzdělání na nějž se uchazeč hlásí, ke znalostem výtvarného umění (také s přihlédnutím k místu bydliště), k obecnému kulturnímu rozhledu (literatura, film, výstavy, divadla, kulturní akce), k zájmům, zálibám a aktivitám uchazeče, ke schopnosti obhájit, případně kriticky zhodnotit svoje domácí práce i výsledky talentové zkoušky a k dalším skutečnostem, které dokladují vhodné schopnosti a vědomosti uchazeče.

Kritéria hodnocení pohovoru 

Orientace v problematice oboru vzdělání0–10 bodů
Schopnost obhájit a zhodnotit vlastní práci0–10 bodů
Všeobecný kulturní přehled a záliby0–10 bodů

vyjadřovací, obecný kulturní rozsah a hloubka a prokázání zájmu o obor

Hodnocení průměrného prospěchu

Hodnotí se průměrný prospěch za 2. pololetí  8. třídy (popř. za 2. pololetí 9. třídy)

1,00–1,1020 bodů
1,11–1,2018 bodů
1,21–1,3016 bodů
1,31–1,4014 bodů
1,41–1,5012 bodů
1,51–1,6010 bodů
1,61–1,70 8 bodů
1,71–1,80 6 bodů
1,81–1,90 4 body
1,91–2,00 2 body

Maximální možný bodový zisk v celém přijímacím řízení (talentová zkouška + 2. část přijímacího řízení) je 200 bodů.

Přijati budou uchazeči, kteří v průběhu celého přijímacího řízení (na jednotlivých oborech) získají nejvyšší počet bodů, nejméně však 100 bodů. V případě stejného počtu bodů v celkovém součtu obou částí přijímacího řízení bude rozhodujícím kritériem pro určení pořadí lepší výsledek z talentové zkoušky, v případě další rovnosti rozhoduje lepší prospěch.
V případě nenaplnění oboru bude vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení. Pro tento případ je nutné sledovat školní webové stránky.