1. část přijímacího řízení: talentová zkouška

 • koná se 3. a 4. ledna 2024 (uchazeč si může vybrat z těchto dvou termínů a vybraný termín uvede do přihlášky)
 • během talentové zkoušky uchazeč splní tři výtvarné úkoly a odevzdá domácí výtvarné práce. Čas na vypracování prvního a druhého úkolu je 90 minut a je mezi nimi krátká přestávka. Následuje hodinová přestávka na oběd a třetí úkol, na jehož vypracování je 120 minut.

Výtvarné úkoly pro jednotlivé obory:

Design interiéru

 • 1. úkol: kresba hlavy podle živého modelu – studijní kresba tužkou
 • 2. úkol: studie zátiší
 • 3. úkol: prostorový objekt z papíru

Užitá fotografie

 • 1. úkol: fotografický portrét v interiéru školy
 • 2. úkol: fotografie konstruovaného zátiší
 • 3. úkol: kresba, krátký komiks

Malířství

 • 1. úkol: kresba hlavy podle sádrového modelu – studijní kresba tužkou
 • 2. úkol: barevné zátiší – malba vodovými barvami (akvarel, tempera, akryl)
 • 3. úkol: volná kompozice na zadané téma – malba vodovými barvami (akvarel, tempera, akryl)

Ilustrace

 • 1. úkol: kresba hlavy podle živého modelu – studijní kresba tužkou
 • 2. úkol: ilustrace příběhu – kresba perem a tuší
 • 3. úkol: vědecká ilustrace – kresba tužkou několikanásobně zvětšené předlohy např. ořech

Grafický design

 • 1. úkol: kresba hlavy podle živého modelu – studijní kresba tužkou
 • 2. úkol: stylizovaná ilustrace vystřihovaná ze dvou barevných papírů na zadané téma
 • 3. úkol: perokresba na formát A3 podle fantazie na zadané téma

Game Art

 • 1. úkol: kresba hlavy podle živého modelu – studijní kresba tužkou
 • 2. úkol: tvorba vizuálu tří karet pro zadanou hru v určeném výtvarném stylu
 • 3. úkol: tvorba drobné digitální hry za použití vybraného nástroje

Prostor a média

 • 1. úkol: kresba hlavy podle živého modelu – studijní kresba tužkou
 • 2. úkol: plošná kompozice z barevného papíru na dané téma
 • 3. úkol: prostorový objekt z hlíny na zadané téma.

Motion design

 • 1. úkol: kresba hlavy podle živého modelu – studijní kresba tužkou
 • 2. úkol: komiks – vypracování tří komiksových polí na dané téma (barevně i černobíle, povolena je typografie)
 • 3. úkol: kreativní úkol (kombinace písemného úkolu a kresby)

Ekotextil design

 • 1. úkol: kresba hlavy podle živého modelu – studijní kresba tužkou
 • 2. úkol: vytvořte textilní koláž na zadané téma
 • 3. úkol: vytvořte papírový objekt na zadané téma

Design oděvu

 • 1. úkol: kresba hlavy podle živého modelu – studijní kresba tužkou
 • 2. úkol: malba zátiší s draperií (tempera, vodové barvy)
 • 3. úkol: perokresba – oděvní detail (pero, tuž nebo černá gelová tužka)

Design interiéru a textilu

 • 1. úkol: kresba hlavy podle živého modelu – studijní kresba tužkou
 • 2. úkol: barevná studie zátiší
 • 3. úkol: prostorová kompozice na dané téma ze tří různých geometrických těles

Produktový design

 • 1. úkol: kresba hlavy podle živého modelu – studijní kresba tužkou
 • 2. úkol: malba nebo kresba prostorového objektu (produkt)
 • 3. úkol: prostorová kompozice dle zadaných rozměrů a specifikací z modelářské hlíny

Kritéria hodnocení talentové zkoušky:

Kresba hlavy: 
 • umístění do formátu, velikost (zpravidla 1 : 1)
 • reálné proporce, stavba, modelace
 • prostorové vztahy
 • výraz, zvládnutí požadované techniky

Kreativní úkoly: 

 • představivost, nápaditost, fantazie, cit pro tvar a zvolené výrazové prostředky, prostorové vidění, zvládnutí práce s příslušným materiálem a zvládnutí zadané techniky, schopnost reagovat v daném čase na zadání
 • u prostorových prací se hodnotí prostorová představivost, fantazie, originalita, cit pro použitý materiál, kompozice, forma hmoty, čistota provedení

Domácí práce

Součástí talentové zkoušky jsou domácí práce, které mají splňovat především tyto parametry:

 • autorem musí být jen uchazeč, domácí výtvarné práce jsou bez cizích reálných korektur (v případě zjištění výrazného rozporu mezi kvalitou domácích prací a výsledkem tří úkolů talentové zkoušky budou domácí práce hodnoceny 0 body)
 • množství prací je minimálně 20 ks vybraných jako nejlepší z většího množství prací
 • uchazeč je schopen výtvarně zachytit skutečnost (studijní kresba, malba podle vizuální skutečnosti)
 • některé z prací mohou být zaměřeny na vlastní volnou tvorbu, zde se hodnotí nápaditost, výtvarný cit, energie a schopnost realizovat své představy, soustředěnost, ale také manuální zručnost
 • část domácích prací by měla být zaměřena na obor vzdělání, do kterého se uchazeč hlásí
 • prostorové práce musí být ve fotodokumentaci, případně na Flash disku, počítačové práce (mimo animace) pouze vytištěné
 • všechny domácí práce včetně složek (i případných digitálních nosičů) musí být viditelně a čitelně podepsané

Kritéria hodnocení domácích prací:

 • pracovitost, úroveň kresby studijní i volné, zvládnutí materiálů a perspektivy, technická kvalita, nápaditost, obsah sdělení, kreativita, styl a originalita, vyvarování se kopírování jiných děl, soustředěná práce na tématu (tématické soubory), vyvarování se klišé, odpovídající počet prací a zaměření na obor vzdělání

Hodnocení talentové zkoušky

Základním předpokladem přijímacího řízení je úspěšné vykonání talentové zkoušky na vybraném oboru vzdělání na SŠUD. Hodnotí se domácí práce a tři výtvarné úkoly.

domácí práce 0–15 bodů
1. výtvarný úkol 0–15 bodů
2. výtvarný úkol 0–15 bodů
3. výtvarný úkol 0–15 bodů

Výsledky talentové zkoušky

 • Výsledky talentové zkoušky budou zveřejněny elektronicky na www.ssudbrno.cz a písemně na úřední desce ve vestibulu školy dne 6. 1. 2024 do 14:00.
 • Uchazeči, kteří dosáhnou v rámci talentové zkoušky minimálně 30 bodů, pokračují dále v přijímacím řízení (viz 2. část přijímacího řízení).