Přijímací zkoušky

Vzhledem ke změnám legislativy (šk. zákona a souvisejících předpisů) od 1. 1. 2024 může dojít k úpravě přijímacího řízení. O případných změnách Vás budeme informovat na stránkách školy.


 

Formulář přihlášky zde

Vzor vyplněné přihlášky zde

Žáci, kteří žádají o prominutí zkoušky z českého jazyka dle §20 zákona č. 561/2004 Sb., k přihlášce přiloží vyplněnou žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka zde.

Žáci, kteří žádají o překlad zadání při talentové zkoušce do ukrajinského jazyka a překlad do ukrajinského jazyka pro zkoušku z matematiky a dějin výtvarné kultury podle §5a zákona č. 67/2022 Sb., k přihlášce přiloží vyplněnou žádost o překlad zadání při talentové zkoušce a překlad pro zkoušku z matematiky a dějin výtvarné kultury do ukrajinského jazyka zde.

 

Bodování přijímacího řízení

domácí práce0–15 bodů
1. výtvarný úkol0–15 bodů
2. výtvarný úkol0–15 bodů
3. výtvarný úkol0–15 bodů
průměrný prospěch0–10 bodů
test0–15 bodů
pohovor0–15 bodů
CELKEMmax.100 BODŮ

 

Počty přijímaných žáků

Vzdělávací programKód oboru/oborPočet
MALÍŘSTVÍ 82-41-M/01 Užitá malba12
FOTOGRAFIE 82-41-M/02 Užitá fotografie a média12
PRODUKTOVÝ DESIGN 82-41-M/04 Průmyslový design12
GRAFICKÝ DESIGN 82-41-M/05 Grafický design12
ILUSTRACE 82-41-M/05 Grafický design12
DESIGN INTERIÉRU 82-41-M/11 Design interiéru12
PROSTOR A MÉDIA 82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba12
MOTION DESIGN 82-41-M/05 Grafický design12
GAME ART82-41-M/05 Grafický design12
DESIGN ODĚVU 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů 12
EKOTEXTIL DESIGN82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů 12
DESIGN INTERIÉRU A TEXTILU 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví12

 

Pravidla přijímacího řízení

 

První část přijímacího řízení

První část přijímacího řízení tvoří talentová zkouška na vybraném oboru vzdělání.

Komise složená nejméně ze 3 členů hodnotí:

  • domácí výtvarné práce (0–15 bodů)
  • tři výtvarně kreativní úkoly realizované ve škole (každý úkol je hodnocen na stupnici 0–15 bodů)

Po vyhodnocení talentové zkoušky budou oborové výsledky talentové zkoušky zveřejněny 6. 1. 2024 do 14:00 na webu a zaslány zletilému uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče nejpozději do 20. ledna.

Více informací o talentové zkoušce zde

Druhá část přijímacího řízení

Uchazeči, kteří dosáhnou v rámci talentové zkoušky minimálně 30 bodů, pokračují v přijímacím řízení hodnocením prospěchu, vykonáním všeobecného testu a pohovorem na zvoleném oboru. Jestliže uchazeč pokračuje na dvou oborech, všeobecný test píše jen jednou, ale absolvuje pohovory na obou oborech.

Prospěch
Na přihlášku je nutné uvést údaje z vysvědčení z 8. třídy Základní školy. V případě víceletých gymnázií a konzervatoří požadujeme srovnatelné vysvědčení.

Bodování prospěchu:

1,00–1,1010 bodů
1,11–1,20 9 bodů
1,21–1,30 8 bodů
1,31–1,40 7 bodů
1,41–1,50 6 bodů
1,51–1,60 5 bodů
1,61–1,70 4 body
1,71–1,80 3 body
1,81–1,90 2 body
1,91–2,00 1 bod

Všeobecný test má 30 otázek, za správnou odpověď uchazeč získává 0,5 bodu. Výsledné body za všeobecný test se zaokrouhlují směrem nahoru.

 

Pohovor je bodován v rozmezí 0–15 body, přihlíží se ke znalostem výtvarného umění a zejména oboru, na který se uchazeč hlásí, dále k obecnému kulturnímu rozhledu, zájmům a aktivitám uchazeče. Součástí pohovoru může být i obhajoba reprodukovaných domácích prací (k pohovoru již vaše domácí práce nemusíte nosit).

Kritéria hodnocení pohovoru:

Orientace v problematice oboru vzdělání0–5 bodů
Schopnost obhájit a zhodnotit vlastní práci0–5 bodů
Všeobecný kulturní přehled a záliby0–5 bodů

Více informací o této části přijímacího řízení zde

Další podmínky přijímacího řízení

Podmínkou je účast na všech úkolech a částech přijímacího řízení. Přijati budou uchazeči podle bodového pořadí, kteří na jednotlivých oborech vzdělání dosáhnou v průběhu celého přijímacího řízení nejvyššího počtu bodů, nejméně však 50 bodů. V případě stejného počtu bodů v celkovém součtu obou částí přijímacího řízení bude rozhodujícím kritériem pro určení pořadí lepší výsledek z talentové zkoušky, v případě další rovnosti rozhoduje lepší prospěch, v případě další rovnosti rozhoduje výsledek všeobecného testu. Pořadí uchazečů v přijímacím řízení bude zveřejněno na www.ssudbrno.cz a ve vestibulech školních budov dne 17. 1. 2024 do 14:00 hod. 

V případě nenaplnění oboru v 1. kole bude vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení.

Žáci, kteří žádají o prominutí zkoušky z českého jazyka dle §20 zákona č. 561/2004 Sb., k přihlášce přiloží vyplněnou žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka. Ředitel školy vytváří redukované pořadí všech uchazečů přijímacího řízení v souladu se vyhláškou číslo 422/2023 Sb. Uchazeč, který nekoná zkoušku z českého jazyka, se do výsledného pořadí ostatních uchazečů hodnocených na základě všech kritérií zařazuje na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů.

Místo konání přijímacího řízení

Místo konání přijímacího řízení je podle umístění příslušného oboru vzdělání v budovách školy
Husova 10 a Francouzská 101.

 

V Brně 30. října 2023  MgA. Tomáš Rybníček, ředitel školy