Mezinárodní konference Etika a estetika restaurování v evropském kontextu/International Conference Ethics and Aesthetics of Restoration in the European Context

Termín/Date:   12. 11. 2020
Místo konání/Venue:   VOŠ restaurátorská, Francouzská 101, Brno
Zahraniční hosté/International Speakers:
Zoe Allen, Victoria and Albert Museum
Jürgen Huber, Wallace Collection
Florian Bayer, Esterházy Privatstiftung
Bertrand Rondot, Chateau Versailles

Z důvodu prodloužení nouzového stavu Vládou ČR nebylo možné realizovat mezinárodní konferenci v plánované podobě. Videa a prezentace zahraničních přednášejících jsou doplněny o české titulky a jsou zveřejněny zde na webu školy ode dne 12. 11. 2020.

Due to the extension of the state of emergency by the Government of the Czech Republic, it was not possible to hold the international conference in the planned form. Videos and presentations of foreign lecturers are supplemented by Czech subtitles and are published on the school website from 12th November 2020.

Obsah konference
Conference Guide

 

Zoe Allen, Victoria and Albert Museum (z.allen at vam.ac.uk)
Ty dvě patří k sobě/The Two Make a Pair

 

Jürgen Huber, Wallace Collection (Jurgen.huber at wallacecollection.org)
Vzhůru do nekonečna a ještě dál. Minulost, současnost a budoucnost konzervování
ve Wallace Collection/To Infinity and Beyond. The Past, Present and Future of Conservation at the Wallace Collection

 

Florian Bayer, Esterházy Privatstiftung
K restaurování tří historických křesel z raného období Esterházyů. Mezi pragmatismem a ochranou/On the restoration of three historic chairs from the early Esterházy period.
Between pragmatism and conservation

Prezentace/Presentation

 

Bertrand Rondot, Chateau Versailles
Restaurování Dauphinova křesla: jak zobrazit zničený kus v palácovém prostředí/The restoration of the Dauphin’s Armchair: how to display a ruined piece in a palatial setting

Prezentace
Presentation

 

Anotace/Annotation

Zoe Allen, Victoria and Albert Museum
Ty dvě patří k sobě
Tato přednáška pojednává o tom, jak dvojice pozlacených a čalouněných stoliček ze stejného souboru nábytku podstoupila dva různé restaurátorské zásahy. Stoličky pocházejí z roku 1701 ze souboru nábytku tvořeného postelí, dvěma křesly a čtyřmi dalšími stoličkami, vyrobeného pro ceremoniální ložnici hradu Warwick (Coventry UK). Průzkum určil tři fáze zlacení a odhalil, že se u jedné ze stoliček pod potahem
z raného 19. století dochovalo původní vysoce neobvyklé čalounění. Předpokládá se, že tato stolička představuje jedinečný příklad této čalounické techniky. Bylo proto rozhodnuto, že tato stolička bude vystavena v původním stavu, čalounění z 19. století se odstraní a odhalí se původní polimentové zlacení. U druhé stoličky byly potah z 19. století a olejové zlacení zachováno. Po restaurátorském zákroku byly obě stoličky nainstalovány jedna nad druhou, aby návštěvníci mohli vnímat jemné avšak názorné rozdíly ve tvaru stoliček a vzhledu pozlaceného dřeva.

The Two Make a Pair
This paper will explain how a pair of gilded and upholstered stools from the same suite of furniture underwent two different conservation treatments. The stools date from 1701 and were part of a set of furniture, comprising a bed, two arm chairs and four other stools, made for the State bedroom in Warwick Castle (Coventry UK). Research established three phases of gilding and discovered that one of stools retained its original and highly unusual eighteenth-century upholstery beneath an early nineteenth-century cover. It is believed that this stool may be a unique example of this method of upholstery. It was therefore decided to present this stool in its original state, removing the 19th century upholstery cover and revealing the original water gilding. The 19th century cover and oil gilding was retained on the second stool. After treatment the two stools were exhibited one above the other allowing the visitors to appreciate the very subtle but telling differences in the shape of each stool and the appearance of the gilded wood.

 

Jürgen Huber, Wallace Collection
Vzhůru do nekonečna a ještě dál. Minulost, současnost a budoucnost konzervování ve Wallace Collection
V první části této přednášky se zaměříme na postupy a řešení problémů při restaurování nábytku v minulosti a kromě tradičních materiálů a restaurátorských technik se budeme zabývat i méně obvyklými, nekonvenčními a inovativními restaurátorskými postupy.
Druhá část představí řadu neinvazivních výzkumných metod restaurátorského průzkumu, které byly využity při našem aktuálním výzkumném projektu Riesener Research Project. Tento projekt nám umožnil hlouběji pochopit a zdokumentovat původní nábytkářské techniky a materiály používané v 18. století ebenistou Jeanem Paulem Riesenerem, díky čemuž jsme dokázali lépe porozumět tehdejším i pozdějším alternacím a rovněž poměrně přesně zrekonstruovat původní vzhled úžasných děl Jean Paula Riesenera. Sbírka Wallace Collection spolu s partnery Waddesdon Manor a Royal Collection se snaží co nejpoutavějším a interaktivním způsobem rozšiřovat povědomí o těchto poznatcích u široké veřejnosti.
V závěru přednášky budeme uvažovat nad skutečností, že podmínky dlouhodobých i krátkodobých expozic nemají vliv pouze na vystavované umělecké předměty, ale že tyto ideální podmínky pro vystavování uměleckých děl ovlivňují i okolní životní prostředí. Měli bychom usilovat o vytváření finančně a environmentálně udržitelných muzeí. Je třeba, aby státní muzea šla příkladem v přístupu k celospolečenským problémům, mezi něž patří hrozící katastrofa zapříčiněná klimatickými změnami, která se týká nás všech.

To Infinity and Beyond. The Past, Present and Future of Conservation at the Wallace Collection
The first part of this lecture will explore past challenges and treatments of furniture before going over to more recent developments. Traditional material and restoration techniques will be discussed as well as more unusual, unorthodox and innovative treatments.
The second part will explore a number of non-invasive investigative methods which have been used in our recent Riesener Research Project to better understand and document the original woodworking techniques and materials used by the 18th-century cabinet-maker Jean Henri Riesener. This has helped us to a better understand both contemporary and later alterations, and has also enabled us to reconstruct with some degree of certainty the original appearance of these amazing pieces. The Wallace Collection, together with partners Waddesdon Manor and the Royal Collection, is seeking to share and promote these findings among the widest possible audience (especially those not previously interested or aware of such matters) in an engaging and interactive way, focussing on the original working practices, materials and techniques used by such high-profile artisan-craftsmen.
Finally, both long and short-term display conditions have an effect on art-objects, but additionally the effect of the ‘perfect display environment’ on the wider environment has to be considered. Our ideal should be to have financially as well as environmentally sustainable museums, and national museums in particular need to take a lead in the wider issues of society, such the threat of climate change-catastrophe, which will affect us all.

 

Florian Bayer, Esterházy Privatstiftung
Restaurování tří historických křesel z raného období Esterházyů. Mezi pragmatismem a ochranou
Od roku 2005 probíhá systematický průzkum depozitářů historických sbírek hradu Forchtenstein a předměty z těchto sbírek jsou postupně v souladu s moderními kritérii výzkumu a prezentace představovány veřejnosti. Zatímco mnohým jednoznačně cenným a významným uměleckým dílům je již dlouho věnována náležitá pozornost a péče, řada zdánlivě nepodstatných a rovněž těžce poškozených kusů nábytku z první poloviny 17. století byla až donedávna opomíjena. Mezi ně patří i několik historických židlí.
V ukázkovém restaurátorském projektu tým tvořený restaurátory dřeva, textilu a kovu provedl konzervaci tří
z těchto židlí. Byla navržena opatření, která umožnila obnovit funkční stabilitu židlí, zachovat jejich historickou podstatu a upravit jejich celkový estetický vzhled. Vědecká analýza poskytla cenné informace o stavu povrchu židlí. Nyní, když byla zmíněná opatření uskutečněna, je třeba vyřešit aktuální otázky týkající se uměleckého významu těchto židlí, tedy určit jejich původ, dataci a sloh.

On the restoration of three historic chairs from the early Esterházy period. Between pragmatism and conservation
Since 2005 the depot facilities of the historic Esterházy Collection at Forchtenstein Castle have been examined systematically and objects from these depot rooms have been brought to public attention in accordance with modern standards of research and presentation. While the many obviously valuable and outstanding works of art have long been recognised and appreciated, a group of apparently insignificant and also badly damaged pieces of furniture from the first half of the 17th century was disregarded until very recently. This included some historic chairs.
In an exemplary restoration project, a team comprising a wood, a textile and a metal restorer conserved three of these chairs. The measures were designed to restore functional stability, to preserve the historic substance, and to make adjustments to the chairs in order to give them an aesthetic overall appearance. Scientific analysis provided valuable information on the surface condition of the chairs. Upon completion of the measures described, questions of importance in art history, namely provenance, dating and style, moved increasingly into the foreground and must now be answered.

 

Bertrand Rondot, Chateau Versailles
Restaurování Dauphinova křesla: jak zobrazit zničený kus v palácovém prostředí
Paláci Versailles se podařilo roku 2010 získat křeslo vyrobené pro pracovnu dauphina – korunního prince  Ludvíka Bourbonského ve Fontainebleau. Toto křeslo je shodné s křeslem vyrobeným pro prince ve stejném roce ve Versailles.  Naneštěstí sedadlo utrpělo vážná poškození a navíc došlo ke ztrátě původního čalounění. Aby bylo možné jej v princově pracovně vystavit společně s psacím stolem ze stejného souboru, který jsme získali zpět z depozitáře Mobilier National, bylo třeba zahájit náročný konzervační a restaurátorský projekt. Jeho cílem je uchovat co nejvíce z původního zlacení a současně doplnit chybějící strukturální prvky a upravit nové čalounění tak, aby bylo v souladu s archivní dokumentací.

The restoration of the Dauphin’s Armchair: how to display a ruined piece in a palatial setting
The palace of Versailles could acquire in 2010 a library armchair delivered for the Dauphin’s apartment in Fontainebleau, identical to another one delivered the same year for the prince at Versailles. Unfortunately the seat had suffered important damages, not to mention the loss of its original padding. To be able to display it in the Dauphin’s apartment with the very desk of the same delivery, recovered from the Mobilier National, a delicate conservation/restoration project was started. Its aim is to conserve as much as possible of the original gilding while completing the missing structural elements and adapting new upholstery according to archival documents.