Přijímací zkoušky pro školní rok 2020/2021

 

Upozorňujeme zájemce o studium na VOŠ, že příjem přihlášek ke studiu stále probíhá. Přihlášky můžete posílat poštou (preferujeme) nebo předat v úředních hodinách na vrátnici školy. Přihlášku podávejte i v případě, že bude posunut termín maturitní zkoušky. Provoz školy pro veřejnost je v pondělí a středu 9-12 hod.

I. kolo přijímacího řízení

Do 29. května 2020 – termín pro podání přihlášky
11. června 2020
– přijímací řízení pro obor
82-42-N/08 Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby
12. června 2020 – přijímací řízení pro obor
82-42-N/07 Konzervování a restaurování malířských a dekorativních technik
15. června 2020 – přijímací řízení pro obor
82-41-N/03 Oděvní a textilní design

 

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Podmínkou pro přijetí ke vzdělávání na VOŠ je středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou a úspěšné vykonání přijímací zkoušky. Uchazeči o studium předloží při přijímací zkoušce 10 – 20 kusů kresebných domácích prací, uložených v deskách. Předpokladem pro úspěšné studium jsou vlastnosti, které daná profese vyžaduje a které by měly být vlastní každému vážnému uchazeči o studium. Je to především trpělivost, pečlivost a schopnost uplatnit svoji vlastní vynalézavost při hledání vhodných pracovních postupů.

Termín pro podání přihlášky ke studiu na VOŠ ve školním roce 2020/21 je 29. května 2020 pro první kolo. Přijímací řízení je zdarma. Uchazeči podávají přihlášku na tiskopisu pro vyšší odborné školy, který musí být správně a úplně vyplněn (vč. mob. čísla a emailu). Přihlášku včetně lékařské potvrzení, že uchazeč netrpí přecitlivělostí na alergizující látky používané při praktickém vyučování, doručí na adresu Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace, Francouzská 101, 602 00 Brno. O přesném termínu přijímací zkoušky budou uchazeči informováni v pozvánce.
Formulář přihlášky ke studiu na Vyšší odborné škole – obsahuje dvě strany, nezapomeňte jej potvrdit střední školou (.xls, 34 kB)
Poznámka: pokud se vám soubor nedaří stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a vyberte Uložit cíl jako.

Počet přihlášek a přijímaných uchazečů je pro každý obor jiný. Na obor Konzervování a restaurování malířských a dekorativních technik se hlásí cca 15 uchazečů, přijímá se max. 10, na obor Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby se hlásí cca 15 uchazečů, přijímá se max. 11, na obor Oděvní a textilní design se hlásí cca 20 uchazečů, přijímá se max. 15.

 

Rámcový obsah talentové přijímací zkoušky v jednotlivých studijních oborech a kriteria hodnocení

Studijní obor 82-42-N/08 Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby

Přijímací zkouška na Konzervování a restaurování nábytku zahrnuje:

Talentová zkouškaPočet bodů
Motivační dopis0 - 20
Pohovor 0 - 50
Domácí práce0 - 30
Maximální počet bodů100

Pohovor

Pohovor bude zaměřen na zjištění znalostí z dřevařských oborů (především technologie a materiálů, součástí budou i otázky směřované na znalosti typologie nábytku), dále pak přehled základní literatury a obecné otázky, týkající se oboru restaurování nábytku.
Případné realizace výroby nebo restaurování nábytku apod. mějte s sebou na fotografiích nebo flash disku

Domácí práce

10 – 20 kusů kresebných domácích prací uložených v deskách.  Kritériem pro hodnocení domácích prací je schopnost zachytit skutečnost, prokázání výtvarného citu pro uměřenost, soustředěnost a případně manuální či řemeslnou zručnost. Některé práce by měly být zaměřeny na zvolený obor studia, tj. kresba detailu nebo celku nábytkového kusu, zátiší apod.

Motivační dopis

Text v rozsahu 1 – 3 strany na téma: Proč chci být restaurátorem nábytku? Můžete se soustředit na otázky: Jaký mám vztah k řemeslu, čím mě láká historie? Jaké už mám zkušenosti a kde bych chtěl být za deset let? Tématicky ale můžete směřovat jinam, podle vlastního uvážení.

 

Studijní obor 82-42-N/07 Konzervování a restaurování malířských a dekorativních technik

Přijímací zkouška na Konzervování a restaurování malby zahrnuje:

Talentová zkouškaPočet bodů
Kresebný úkol 0 - 20
Modelování 0 - 20
Motivační dopis0 - 15
Pohovor 0 - 25
Domácí práce0 - 20
Maximální počet bodů100

Kresebný úkol: Kresebná kopie zvětšená pomocí sítě.
Kriteria hodnocení: Formální shoda interpretace s předlohou a správné poměry zvětšení, vhodnost použitého prostředku pro kresbu.

 

Modelování
Kriteria hodnocení: Vystižení proporce a rozdílů mezi tvary a materiály.

Domácí práce

10 – 20 kusů kresebných domácích prací uložených v deskách.  Kritériem pro hodnocení domácích prací je schopnost zachytit skutečnost, prokázání výtvarného citu pro uměřenost, soustředěnost a případně manuální či řemeslnou zručnost.

Pohovor

Odpovědi na otázky týkající se vztahu k výtvarnému umění.

Motivační dopis

 

Studijní obor 82-41-N/03 Oděvní a textilní design

Přijímací zkouška na Oděvní a textilní design zahrnuje:

Talentová zkouškaPočet bodů
I. úkol – kresba portrétu0 - 45
II. úkol – odborná návrhová práce0 - 45
Pohovor a domácí práce0 - 10
Maximální počet bodů100

I. Úkol – kresba portrétu

Kriteria hodnocení: kresba, umístění do formátu, proporce, modelace stínováním

II. Úkol – odborná návrhová práce

Z přiděleného materiálu navrhnete kolekci oděvů.
Kriteria hodnocení: pochopení materiálu a vhodně zvolený návrh, originalita nápadu, tvarové a střihové řešení, vlastní provedení (kresba, malba)

Kriteria pro hodnocení domácích prací

Schopnost zachytit skutečnost, prokázání znalosti různých výtvarných technik a dovedností v oboru navrhování oděvů.

Pohovor

Odpovědi na otázky týkající se vztahu k výtvarnému umění a orientace v oboru.

 

Kritéria pro přijímané uchazeče

 1. Hodnocení znalostí uchazeče získaných ve středním vzdělávání vyjádřeném na vysvědčení ze střední školy – výsledek maturitní zkoušky.
 2. Výsledky přijímací talentové zkoušky
 3. Splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání.

Kritéria v případě rovnosti bodů na posledním místě, stanoveném pro přijetí uchazeče ke vzdělávání

Ředitel SŠUD a VOŠ Brno stanovuje následující kriteria v případě stejného výsledného počtu bodů, dosažených dvěma či více uchazeči na posledním místě, stanoveném pro přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce 2020/2021 ve Vyšší odborné škole.

Podle tohoto kriteria bude o celkovém pořadí uchazeče rozhodovat počet bodů získaných v jednotlivých částech přijímací zkoušky a to v tomto pořadí:

Pro obor 82-42-N/07 rozhoduje:

 1.  Počet bodů získaných součtem bodů za dva kresebné úkoly. V případě déle trvající rovnosti:
 2. Počet bodů za pohovor. V případě déle trvající rovnosti:
 3. Počet bodů za modelování. V případě déle trvající rovnosti:
 4. Počet bodů za motivační dopis

Pro obor 82-42-N/08 rozhoduje:

 1. Počet bodů získaných za pohovor. V případě déle trvající rovnosti:
 2. Počet bodů získaných za domácí práce. V případě déle trvající rovnosti:
 3. Počet bodů za motivační dopis

Pro obor 82-41-N/03 rozhoduje:

 1. Počet bodů získaných za I. úkol. V případě dále trvající rovnosti:
 2. Počet bodů získaných za II. úkol. V případě dále trvající rovnosti:
 3. Počet bodů získaných za pohovor. V případě dále trvající rovnosti: