Přijímací zkoušky pro školní rok 2020/2021

Upozorňujeme zájemce o studium na VOŠ, že příjem přihlášek ke studiu bude zahájen na přelomu července a srpna 2020

V případě vyhlášení II. kola přijímacího řízení budou směrodatné následující termíny:
Do 18. srpna 2020 – termín pro podání přihlášky
Dne 27. srpna 2020
– přijímací řízení pro obor:
82-42-N/08 Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby
82-42-N/07 Konzervování a restaurování malířských a dekorativních technik
82-41-N/03 Oděvní a textilní design

 

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Podmínkou pro přijetí ke vzdělávání na VOŠ je středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou (pokud maturitu nemáte a máte ji konat v červnu 2020, tak je možné vás přijmout s podmínkou následného doložení) a úspěšné vykonání přijímací zkoušky.

Termín pro podání přihlášky ke studiu na VOŠ ve školním roce 2020/21 je do 18. srpna 2020 pro první kolo. Přijímací řízení je zdarma. Uchazeči podávají přihlášku na tiskopisu pro vyšší odborné školy, který musí být správně vyplněn (vč. mob. čísla a emailu). Přihlášku včetně lékařské potvrzení, že uchazeč netrpí přecitlivělostí na alergizující látky používané při praktickém vyučování, doručí na adresu Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace, Francouzská 101, 602 00 Brno. O přesné organizaci přijímacího řízení budou uchazeči informováni v pozvánce.

Předpokladem pro úspěšné studium jsou vlastnosti, které daná profese vyžaduje a které by měly být vlastní každému vážnému uchazeči o studium.
Formulář přihlášky ke studiu na Vyšší odborné škole – obsahuje dvě strany, nezapomeňte jej potvrdit střední školou (.xls, 34 kB)
Poznámka: pokud se vám soubor nedaří stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a vyberte Uložit cíl jako.

Počet přihlášek a přijímaných uchazečů je pro každý obor jiný. Na obor Konzervování a restaurování malířských a dekorativních technik se hlásí cca 15 uchazečů, přijímá se max. 10, na obor Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby se hlásí cca 18 uchazečů, přijímá se max. 11, na obor Oděvní a textilní design se hlásí cca 28 uchazečů, přijímá se max. 15.

 

Rámcový obsah talentové přijímací zkoušky v jednotlivých studijních oborech a kritéria hodnocení

Studijní obor 82-42-N/08 Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby

Přijímací zkouška na Konzervování a restaurování nábytku zahrnuje:

Talentová zkouškaPočet bodů
Domácí práce0 - 30
Motivační dopis0 - 20
Pohovor 0 - 50
Maximální počet bodů100

Domácí práce

10 – 20 kusů kresebných domácích prací  (kresebné studie nábytku, krajiny, architektury; zátiší; modelování; jiné vaše uměleckořemeslné práce ze dřeva a jiných materiálů) a písemné prohlášení o autorství.
Kritériem pro hodnocení domácích prací je schopnost zachytit skutečnost, prokázání výtvarného citu pro uměřenost, soustředěnost a případně manuální či řemeslnou zručnost.

Motivační dopis

Text v rozsahu min. jedné normostrany strany na téma: Proč chci být restaurátorem nábytku? Můžete se soustředit na otázky: Jaký mám vztah k řemeslu, čím mě láká historie? Jaké už mám zkušenosti a kde bych chtěl být za deset let? Tematicky ale můžete směřovat jinam, podle vlastního uvážení.

Pohovor

Pohovor bude zaměřen na zjištění znalostí z dřevařských oborů (především technologie a materiálů, součástí budou i otázky směřované na znalosti typologie nábytku), dále pak přehled základní literatury a obecné otázky, týkající se oboru restaurování nábytku. Případné realizace výroby nebo restaurování nábytku apod. mějte s sebou na fotografiích.

 

Studijní obor 82-42-N/07 Konzervování a restaurování malířských a dekorativních technik

Přijímací zkouška na Konzervování a restaurování malby zahrnuje:

Talentová zkouškaPočet bodů
Kresebný úkol 0 - 25
Pohovor 0 - 20
Domácí práce0 - 25
Motivační dopis0 - 30
Maximální počet bodů100

Kresebný úkol
Vypracování kopie dle historické předlohy v odpovídající technice.
Kritériem pro hodnocení je: Formální shoda interpretace s předlohou a vhodnost použitého prostředku pro kresbu.

Pohovor

Domácí práce

– minimálně 5x  kresebné studie
– minimálně 5x  malba/zátiší
– minimálně 5x  kopie (kresba lavírovaná, stínovaná)
– písemné prohlášení o autorství
Kritériem pro hodnocení domácích prací je schopnost zachytit skutečnost, prokázání výtvarného citu pro uměřenost, soustředěnost a případně manuální či řemeslnou zručnost.

Motivační dopis

Text motivační eseje pro studium oboru v rozsahu min. jedné normostrany s podpisem.

 

Studijní obor 82-41-N/03 Oděvní a textilní design

Přijímací zkouška na Oděvní a textilní design zahrnuje:

Talentová zkouškaPočet bodů
I. úkol – kresba portrétu0 - 45
II. úkol – odborná návrhová práce0 - 45
Pohovor a domácí práce0 - 10
Maximální počet bodů100

I. Úkol – kresba portrétu

Dne 5. 6. 2020 bude na uvedený mail zasláno zadání kresebného úkolu. Termín pro odevzdání kresby je do 13. 6. 2020 do 12:00 hod. (na kalouda@ssudbrno.cz ve formátu PDF nebo JPG fotografie v rozlišení 300 DPI).
Kritéria hodnocení: kresba, umístění do formátu, proporce, modelace stínováním

II. Úkol – odborná návrhová práce

Dne 5. 6. 2020 bude na uvedený mail zasláno zadání návrhové práce. Termín pro odevzdání je do 13. 6. 2020 do 12:00 hod. (na kalouda@ssudbrno.cz ve formátu PDF nebo JPG fotografie v rozlišení 300 DPI).
Kritéria hodnocení: pochopení materiálu a vhodně zvolený návrh, originalita nápadu, tvarové a střihové řešení, vlastní provedení (kresba, malba)

Domácí práce

Do 13. 6. 2020 do 12:00 hod. odešlete z vaší emailové adresy na kalouda@ssudbrno.cz ve formátu PDF nebo JPG fotografie (rozlišení 300 DPI) 5 – 10 kusů domácích prací – studií na vámi zvolené téma, ukázky vlastních realizací oděvů, nebo portfolií.
Kritéria pro hodnocení domácích prací: Schopnost zachytit skutečnost, prokázání znalosti různých výtvarných technik a dovedností v oboru navrhování oděvů.

Pohovor

Dne 15. 6. 2020 od 9:00 do 14:00 zašleme doplňující otázky na vaši mailovou adresu, obratem odpovězte. Bude to náhradní forma pohovoru

 

Kritéria pro přijímané uchazeče

 1. Výsledky přijímací talentové zkoušky.
 2. Splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání.

Kritéria v případě rovnosti bodů na posledním místě, stanoveném pro přijetí uchazeče ke vzdělávání

Ředitel SŠUD a VOŠ Brno stanovuje následující kritéria v případě stejného výsledného počtu bodů, dosažených dvěma či více uchazeči na posledním místě, stanoveném pro přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce 2020/2021 ve Vyšší odborné škole.

Podle tohoto kritéria bude o celkovém pořadí uchazeče rozhodovat počet bodů získaných v jednotlivých částech přijímací zkoušky a to v tomto pořadí:

 

Pro obor 82-42-N/07 rozhoduje:

 1.  Počet bodů získaných součtem bodů za kresebný úkol. V případě déle trvající rovnosti:
 2. Počet bodů za domácí práce. V případě déle trvající rovnosti:
 3. Počet bodů za pohovor. V případě déle trvající rovnosti:
 4. Počet bodů za motivační dopis

Pro obor 82-42-N/08 rozhoduje:

 1. Počet bodů získaných za pohovor. V případě déle trvající rovnosti:
 2. Počet bodů získaných za domácí práce. V případě déle trvající rovnosti:
 3. Počet bodů za motivační dopis

Pro obor 82-41-N/03 rozhoduje:

 1. Počet bodů získaných za I. úkol. V případě dále trvající rovnosti:
 2. Počet bodů získaných za II. úkol. V případě dále trvající rovnosti:
 3. Počet bodů získaných za pohovor. V případě dále trvající rovnosti: