Přijímací zkoušky pro školní rok 2024/2025 – prezenčně na Francouzské 101 Brno

Do 19. srpna 2024 – termín pro podání přihlášky na 2. kolo přijímacího řízení

Přijímací řízení:
proběhne 27. srpna 2024
pro obor 82-41-N/03 Oděvní a textilní design
pro obor 82-42-N/07 Konzervování a restaurování malířských a dekorativních technik

 

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Podmínkou pro přijetí ke vzdělávání na VOŠ je středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou  a úspěšné vykonání přijímací zkoušky prezenčně v budově školy na Francouzské 101 v Brně. V případě, že máte termín konání maturitní zkoušky až po termínu přijímacího řízení, tak nás o tom v přihlášce informujte.

Termín pro podání přihlášky ke studiu na VOŠ ve školním roce 2024/25 je do 19. srpen 2024 pro druhé kolo. Přijímací řízení je zdarma. Uchazeči podávají přihlášku na tiskopisu pro vyšší odborné školy, který musí být správně vyplněn (vč. mob. čísla a emailu). Přihlášku včetně lékařské potvrzení, že uchazeč netrpí přecitlivělostí na alergizující látky používané při praktickém vyučování, doručí na adresu Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace, Francouzská 101, 602 00 Brno. O přesné organizaci přijímacího řízení budou uchazeči informováni v pozvánce.

Předpokladem pro úspěšné studium jsou vlastnosti, které daná profese vyžaduje a které by měly být vlastní každému vážnému uchazeči o studium.
Formulář přihlášky ke studiu na Vyšší odborné škole – obsahuje dvě strany, nezapomeňte jej potvrdit střední školou (.xls, 34 kB)
Poznámka: Pokud se vám soubor nedaří stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a vyberte Uložit cíl jako. Při tisku staženého souboru si nastavte volbu Vytisknout celý sešit.

Počet přihlášek a přijímaných uchazečů je pro každý obor jiný. Na obor Konzervování a restaurování malířských a dekorativních technik se hlásí cca 18 uchazečů, přijímá se max. 10, na obor Oděvní a textilní design se hlásí cca 25 uchazečů, přijímá se max. 15.

Rámcový obsah talentové přijímací zkoušky v jednotlivých studijních oborech a kritéria hodnocení

 

Studijní obor 82-42-N/07 Konzervování a restaurování malířských a dekorativních technik

Přijímací zkouška na Konzervování a restaurování malby zahrnuje:

Talentová zkouškaPočet bodů
Kresebný úkol 0 - 25
Pohovor 0 - 20
Domácí práce0 - 25
Motivační dopis0 - 30
Maximální počet bodů100

Kresebný úkol
Vypracování kopie dle historické předlohy v odpovídající technice.
Kritériem pro hodnocení je: Formální shoda interpretace s předlohou a vhodnost použitého prostředku pro kresbu.

Pohovor

Domácí práce

– minimálně 5x  kresebné studie
– minimálně 5x  malba/zátiší
– minimálně 5x  kopie (kresba lavírovaná, stínovaná)
Kritériem pro hodnocení domácích prací je schopnost zachytit skutečnost, prokázání výtvarného citu pro uměřenost, soustředěnost a případně manuální či řemeslnou zručnost.

Motivační dopis

Text motivační eseje pro studium oboru v rozsahu min. jedné normostrany s podpisem.

 

Studijní obor 82-41-N/03 Oděvní a textilní design

Přijímací zkouška na Oděvní a textilní design zahrnuje:

Talentová zkouškaPočet bodů
I. úkol – kresba portrétu0 - 45
II. úkol – odborná návrhová práce0 - 45
Pohovor a domácí práce0 - 10
Maximální počet bodů100

1.Úkol – kresba portrétu

Vypracování kresebného úkolu.
Kritéria hodnocení: kresba, umístění do formátu, proporce, modelace stínováním

  1. Úkol – odborná návrhová práce

Vypracování návrhové práce.
Kritéria hodnocení: pochopení materiálu a vhodně zvolený návrh, originalita nápadu, tvarové a střihové řešení, vlastní provedení (kresba, malba)

Domácí práce

15 – 25 kusů domácích prací – studií na vámi zvolené téma (portrét, figura, zátiší, krajinomalba…), ukázky vlastních oděvních návrhů a realizací oděvů prezentujte formou portfolia.
Kritéria pro hodnocení domácích prací: Schopnost zachytit skutečnost, prokázání znalosti různých výtvarných technik a dovedností v oboru navrhování oděvů.

Pohovor

 

Kritéria pro přijímané uchazeče

  1. Výsledky přijímací talentové zkoušky.
  2. Splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání.

 

Kritéria v případě rovnosti bodů na posledním místě, stanoveném pro přijetí uchazeče ke vzdělávání

Ředitel SŠUD a VOŠ Brno stanovuje následující kritéria v případě stejného výsledného počtu bodů, dosažených dvěma či více uchazeči na posledním místě, stanoveném pro přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce 2024/2025 ve Vyšší odborné škole.

Podle tohoto kritéria bude o celkovém pořadí uchazeče rozhodovat počet bodů získaných v jednotlivých částech přijímací zkoušky a to v tomto pořadí:

 

Pro obor 82-42-N/07 rozhoduje:

  1.  Počet bodů získaných součtem bodů za kresebný úkol. V případě déle trvající rovnosti:
  2. Počet bodů za domácí práce. V případě déle trvající rovnosti:
  3. Počet bodů za pohovor. V případě déle trvající rovnosti:
  4. Počet bodů za motivační dopis

Pro obor 82-41-N/03 rozhoduje:

  1. Počet bodů získaných za I. úkol. V případě dále trvající rovnosti:
  2. Počet bodů získaných za II. úkol. V případě dále trvající rovnosti:
  3. Počet bodů získaných za pohovor. V případě dále trvající rovnosti: