On-line přijímací zkoušky pro školní rok 2021/2022

Do 23. září 2021 – termín pro podání přihlášky na 3. kolo přijímacího řízení

Přijímací řízení:
30. září 2021
obor 82-42-N/07 Konzervování a restaurování malířských a dekorativních technik
82-42-N/08 Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby


Podmínky pro přijetí ke vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Podmínkou pro přijetí ke vzdělávání na VOŠ je středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou a úspěšné vykonání přijímací zkoušky.

Termín pro podání přihlášky ke studiu na VOŠ ve školním roce 2021/22 je do 23. září 2021 pro třetí kolo. Přijímací řízení je zdarma. Uchazeči podávají přihlášku na tiskopisu pro vyšší odborné školy, který musí být správně vyplněn (vč. mob. čísla a emailu). Přihlášku včetně lékařské potvrzení, že uchazeč netrpí přecitlivělostí na alergizující látky používané při praktickém vyučování, doručí na adresu Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace, Francouzská 101, 602 00 Brno. O přesné organizaci přijímacího řízení budou uchazeči informováni v pozvánce.

Předpokladem pro úspěšné studium jsou vlastnosti, které daná profese vyžaduje a které by měly být vlastní každému vážnému uchazeči o studium.
Formulář přihlášky ke studiu na Vyšší odborné škole – obsahuje dvě strany, nezapomeňte jej potvrdit střední školou (.xls, 34 kB)
Poznámka: pokud se vám soubor nedaří stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a vyberte Uložit cíl jako.

Počet přihlášek a přijímaných uchazečů je pro každý obor jiný. Na obor Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby se hlásí cca 18 uchazečů, přijímá se max. 11 a na obor Konzervování a restaurování malířských a dekorativních technik se hlásí cca 15 uchazečů, přijímá se max. 10.

 

Rámcový obsah talentové přijímací zkoušky v jednotlivých studijních oborech a kritéria hodnocení

Studijní obor 82-42-N/07 Konzervování a restaurování malířských a dekorativních technik

Přijímací zkouška na Konzervování a restaurování malby zahrnuje:

Talentová zkouškaPočet bodů
Kresebný úkol 0 - 25
Pohovor 0 - 20
Domácí práce0 - 25
Motivační dopis0 - 30
Maximální počet bodů100

Kresebný úkol
Vypracování kopie dle historické předlohy v odpovídající technice.
Kritériem pro hodnocení je: Formální shoda interpretace s předlohou a vhodnost použitého prostředku pro kresbu.

Pohovor

Domácí práce

– minimálně 5x  kresebné studie
– minimálně 5x  malba/zátiší
– minimálně 5x  kopie (kresba lavírovaná, stínovaná)
– písemné prohlášení o autorství
Kritériem pro hodnocení domácích prací je schopnost zachytit skutečnost, prokázání výtvarného citu pro uměřenost, soustředěnost a případně manuální či řemeslnou zručnost.

Motivační dopis

Text motivační eseje pro studium oboru v rozsahu min. jedné normostrany s podpisem.

 

 

Studijní obor 82-42-N/08 Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby

Přijímací zkouška na Konzervování a restaurování nábytku zahrnuje:

Talentová zkouškaPočet bodů
Domácí práce0 - 30
Motivační dopis0 - 20
Pohovor 0 - 50
Maximální počet bodů100

Domácí práce

10 – 20 kusů kresebných domácích prací  (kresebné studie nábytku, krajiny, architektury; zátiší; modelování; jiné vaše uměleckořemeslné práce ze dřeva a jiných materiálů) a písemné prohlášení o autorství.
Kritériem pro hodnocení domácích prací je schopnost zachytit skutečnost, prokázání výtvarného citu pro uměřenost, soustředěnost a případně manuální či řemeslnou zručnost.

Motivační dopis

Text v rozsahu min. jedné normostrany strany na téma: Proč chci být restaurátorem nábytku? Můžete se soustředit na otázky: Jaký mám vztah k řemeslu, čím mě láká historie? Jaké už mám zkušenosti a kde bych chtěl být za deset let? Tematicky ale můžete směřovat jinam, podle vlastního uvážení.

Pohovor

Pohovor bude zaměřen na zjištění znalostí z dřevařských oborů (především technologie a materiálů, součástí budou i otázky směřované na znalosti typologie nábytku), dále pak přehled základní literatury a obecné otázky, týkající se oboru restaurování nábytku. Případné realizace výroby nebo restaurování nábytku apod. mějte s sebou na fotografiích.

 

 

Kritéria v případě rovnosti bodů na posledním místě, stanoveném pro přijetí uchazeče ke vzdělávání

Ředitelka SŠUD a VOŠ Brno stanovuje následující kritéria v případě stejného výsledného počtu bodů, dosažených dvěma či více uchazeči na posledním místě, stanoveném pro přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce 2021/2022 ve Vyšší odborné škole.

Podle tohoto kritéria bude o celkovém pořadí uchazeče rozhodovat počet bodů získaných v jednotlivých částech přijímací zkoušky a to v tomto pořadí:

 

Pro obor 82-42-N/07 rozhoduje:

  1.  Počet bodů získaných součtem bodů za kresebný úkol. V případě déle trvající rovnosti:
  2. Počet bodů za domácí práce. V případě déle trvající rovnosti:
  3. Počet bodů za pohovor. V případě déle trvající rovnosti:
  4. Počet bodů za motivační dopis

Pro obor 82-42-N/08 rozhoduje:

  1. Počet bodů získaných za pohovor. V případě déle trvající rovnosti:
  2. Počet bodů získaných za domácí práce. V případě déle trvající rovnosti:
  3. Počet bodů za motivační dopis