Termíny přijímacích zkoušek pro školní rok 2019/2020

I. kolo

Termín podání přihlášky:
do 29. 5. 2020

Termín konání zkoušky:
11. 6. 2020
obor 82-42-N/07 Konzervování a restaurování malířských a dekorativních technik
12. 6. 2020
obor 82-42-N/06 Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby
15. 6. 2020
obor 82–41-N/03 Oděvní a textilní design

 

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Podmínkou pro přijetí ke vzdělávání na VOŠ je středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou a úspěšné vykonání přijímací talentové zkoušky. Součástí zkoušky je test z cizího jazyka (AJ nebo NJ) v rozsahu středoškolského učiva, test z dějin výtvarné kultury a pohovor.  Uchazeči o studium předloží při přijímací zkoušce 10 – 20 KS kresebných domácích prací, uložených v deskách. V talentové části přijímací zkoušky plní uchazeč výtvarné úkoly.

Předpokladem pro úspěšné studium jsou vlastnosti, které daná profese vyžaduje a které by měly být vlastní každému vážnému uchazeči o studium. Je to především trpělivost, pečlivost a schopnost uplatnit svoji vlastní vynalézavost při hledání vhodných pracovních postupů.

Termín pro podání přihlášky ke studiu na VOŠ ve školním roce 2020/21 je 29. května 2020 pro první kolo. Přijímací řízení je zdarma. Uchazeči podávají přihlášku na tiskopisu pro vyšší odborné školy, který musí být správně a úplně vyplněn (vč. mob. čísla a emailu). Přihlášku včetně lékařské potvrzení, že uchazeč netrpí přecitlivělostí na alergizující látky používané při praktickém vyučování, doručí na adresu Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace, Francouzská 101, 602 00 Brno. O přesném termínu přijímací zkoušky budou uchazeči informováni v pozvánce.
Formulář přihlášky ke studiu na Vyšší odborné škole – obsahuje dvě strany, nezapomeňte jej potvrdit střední školou (.xls, 34 kB)
Poznámka: pokud se vám soubor nedaří stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a vyberte Uložit cíl jako.

Počet přihlášek a přijímaných uchazečů je pro každý obor jiný. Na obor Konzervování a restaurování malířských a dekorativních technik se hlásí cca 15 uchazečů, přijímá se max. 10, na obor Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby se hlásí cca 15 uchazečů, přijímá se max. 11, na obor Oděvní a textilní design se hlásí cca 20 uchazečů, přijímá se max. 15.

 

Rámcový obsah talentové přijímací zkoušky v jednotlivých studijních oborech a kriteria hodnocení

Součástí přijímací zkoušky pro všechny obory studia je test z dějin výtvarné kultury, ve kterém má uchazeč prokázat přehled v historii umění a architektury a užitého umění, test z cizího jazyka (anglického nebo německého), ve kterém uchazeč prokáže znalosti gramatiky jazyka v rozsahu učiva střední školy. Pohovor s vyučujícími odborných předmětů bude zaměřen na zjištění orientace uchazeče v oblasti zvoleného oboru studia.

Studijní obor 82-42-N/08 Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby

Přijímací zkouška na Konzervování a restaurování nábytku zahrnuje:

Talentová zkouškaPočet bodů
Písemný test z CIJ (ANG, NEJ – dle výběru uchazeče)0 - 15
Písemný test z Dějin výtvarné kultury0 - 15
Písemný test z restaurování (otázky převážně ke zpracování dřeva)0 - 10
Kreslení0 - 15
Modelování 0 - 15
Pohovor se zohledněním dalších skutečností0 - 15
Domácí práce0 - 15
Maximální počet bodů100

Kreslení

 1. kresebný úkol: Kresba podle skutečnosti – tematické zátiší.
  Kriteria hodnocení: Perspektiva, proporce, vystižení povahy materiálu
 2. kresebný úkol – cvičení: Doplnění chybějící části mobiliáře.
  Kriteria hodnocení: Schopnost pro práci s detailem a uplatnění představivosti při doplňování chybějící části.

Modelování

Modelování zátiší. Kriteria hodnocení: Vystižení proporce a rozdílů mezi tvary a materiály.

Pohovor

Pohovor bude zaměřen na zjištění znalostí z dřevařských oborů (především technologie a materiálů, součástí budou i otázky směřované na znalosti typologie nábytku), dále pak přehled základní literatury a obecné otázky, týkající se oboru restaurování nábytku.

Test
Doporučená literatura:
– Ernst Hans Gombrich: Příběh umění, Argo (2006)

Studijní obor 82-42-N/07 Konzervování a restaurování malířských a dekorativních technik

Přijímací zkouška na Konzervování a restaurování malby zahrnuje:

Talentová zkouškaPočet bodů
Kresebný úkol 1.0 - 15
Kresebný úkol 2.0 - 15
Modelování 0 - 10
Domácí práce0 - 15
Písemný test z CIJ (ANG, NEJ – dle výběru uchazeče)0 - 15
Písemný test z Dějin výtvarné kultury a restaurování0 - 15
Pohovor se zohledněním dalších skutečností0 - 15
Maximální počet bodů100

Kreslení

 1. kresebný úkol: Malba zátiší temperou
  Kriteria hodnocení: Umístění kompozice do formátu, materiálová a tvarová věrohodnost interpretace, užití barvy pro vyjádření světla.
 2. kresebný úkol: Kresebná kopie zvětšená pomocí sítě.
  Kriteria hodnocení: Formální shoda interpretace s předlohou a správné poměry zvětšení, vhodnost použitého prostředku pro kresbu.

Modelování

Modelování zátiší.
Kriteria hodnocení: Vystižení proporce a rozdílů mezi tvary a materiály.

Kriteria pro hodnocení domácích prací

Schopnost zachytit skutečnost, prokázání výtvarného citu pro uměřenost, soustředěnost a případně manuální či řemeslnou zručnost. Některé práce by měly být zaměřeny na zvolený obor studia.

Pohovor

Odpovědi na otázky týkající se vztahu k výtvarnému umění.

Test
Doporučená literatura:
– Ernst Hans Gombrich: Příběh umění, Argo (2006)

Studijní obor 82-41-N/03 Oděvní a textilní design

Přijímací zkouška na Oděvní a textilní design zahrnuje:

Talentová zkouškaPočet bodů
I. úkol – kresba půlfigury0 - 60
II.úkol – odborná návrhová práce0 - 60
TEST CJ (ANG, NEJ – dle výběru uchazeče)0 - 25
TEST z Dějin výtvarné kultury0 - 10
Pohovor se zohledněním dalších skutečností0 - 10
Maximální počet bodů165

I. Úkol – kresba půlfigury

Kriteria hodnocení: kresba, umístění do formátu, proporce, modelace stínováním

II. Úkol – odborná návrhová práce

Návrhový úkol z přiděleného materiálu navrhněte kolekci oděvů.
Kriteria hodnocení: pochopení materiálu a vhodně zvolený návrh, originalita nápadu, tvarové a střihové řešení, vlastní provedení (kresba, malba)

Kriteria pro hodnocení domácích prací

Schopnost zachytit skutečnost, prokázání znalosti různých výtvarných technik a dovedností v oboru navrhování oděvů

Pohovor

Odpovědi na otázky týkající se vztahu k výtvarnému umění, orientace v oboru.

Test

Doporučená literatura:
– Ernst Hans Gombrich: Příběh umění, Argo (2006)

 

Kritéria pro přijímané uchazeče

 1. Hodnocení znalostí uchazeče získaných ve středním vzdělávání vyjádřeném na vysvědčení ze střední školy – výsledek maturitní zkoušky.
 2. Výsledky přijímací talentové zkoušky
 3. Splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání.

Kritéria v případě rovnosti bodů na posledním místě, stanoveném pro přijetí uchazeče ke vzdělávání

Ředitel SŠUD a VOŠ Brno stanovuje následující kriteria v případě stejného výsledného počtu bodů, dosažených dvěma či více uchazeči na posledním místě, stanoveném pro přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce 2019/2020 ve Vyšší odborné škole.

Podle tohoto kriteria bude o celkovém pořadí uchazeče rozhodovat počet bodů získaných v jednotlivých částech přijímací zkoušky a to v tomto pořadí:

Pro obor 82-42-N/07 rozhoduje:

 1.  Počet bodů získaných součtem bodů za dva kresebné úkoly
 2. Počet bodů za pohovor
 3. Počet bodů za modelování
 4. Počet bodů za test z dějin umění a restaurování
 5. Počet bodů za test z cizího jazyka
 6. Počet bodů za písemný úkol

Pro obor 82-42-N/08 rozhoduje:

 1. Počet bodů získaných za pohovor. V případě déle trvající rovnosti:
 2. Počet bodů získaných za test z restaurování. V případě dále trvající rovnosti:
 3. Počet bodů získaných v talentové části přijímací zkoušky – kresebný úkol. V případě dále trvající rovnosti:
 4. Počet bodů za test z dějin umění a řemesla. V případě dále trvající rovnosti:
 5. Počet bodů za test z cizího jazyka. V případě dále trvající rovnosti:
 6. Počet bodů za modelování.

Pro obor 82-41-N/03 rozhoduje:

 1. Počet bodů získaných za I. úkol. V případě dále trvající rovnosti:
 2. Počet bodů získaných za II. úkol. V případě dále trvající rovnosti:
 3. Počet bodů získaných za pohovor. V případě dále trvající rovnosti:
 4. Počet bodů získaných za test DVK. V případě dále trvající rovnosti:
 5. Počet bodů získaných za test CJ