INFORMACE PRO 1. ROČNÍK K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Školní rok 2021/2022 bude zahájen 1. 9. 2021 zápisem ke studiu v budově VOŠ na Francouzské 101 v Brně:
v 11:30 hod. restaurátorské obory
ve 12:30 hod. obor Oděvní a textilní design

K zápisu si přineste 70,- Kč na úhradu vstupního čipu a malý visací zámek pro šatní skříň.
Pozor, při vstupu do budovy a v prostorách školy musíte mít přes ústa a nos roušku. Sejmout ji můžete ve třídě, ale po preventivním screeningovém testování, které absolvujete pod dohledem vedoucího studijní skupiny. Preventivního testování nejsou povinni se podrobit studenti, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19 (nutno doložit). Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa.

STUDIJNÍ OBORY NA VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLE

  • 82-41-N/03  Oděvní a textilní design
  • 2-42-N/08  Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby
  • 82-42-N/07  Konzervování a restaurování malířských a dekorativních technik

Studium je zakončeno absolutoriem, které se skládá z praktické závěrečné práce a její obhajoby, ústní zkoušky z cizího jazyka a odborných předmětů (dějiny výtvarné kultury, technologie a materiály). Úspěšný absolvent získává titul DiS. (diplomovaný specialista v oboru). Roční příspěvek studenta je Kč 5000,–. Tato částka je rozdělena na Kč 2500,– v zimním semestru a Kč 2500,– v letním semestru (v případě průměrného prospěchu do 1,5 za předcházející ročník platí student v ročníku následujícím polovinu).

Oděvní a textilní design

Vzdělávací program připravuje studenty pro široké spektrum činností souvisejících s navrhováním a modelováním konstrukčně i technologicky náročných oděvů a scénických kostýmů. Vzdělávání směřuje prostřednictvím teoretických a výtvarných poznatků a řemeslných technik k osvojení specifických vědomostí a praktických dovedností potřebných při procesu navrhování a realizaci oděvních a kostýmních projektů, které mají vysokou uměleckou a řemeslnou úroveň.

Koncepce vzdělávacího programu spočívá v rozvíjení osobnosti studentů v oblasti estetické a kulturní, rozvíjí tvůrčí a odpovědný přístup k zadaným úkolům a k získání teoretických i praktických dovedností v navrhování a modelování konstrukčně i technologicky náročných oděvů a scénických kostýmů.

Cílem vzdělávacího programu je připravit vysoce kvalifikované, humanitně, technicky i mistrovsky řemeslně vzdělané odborníky v oboru své činnosti, kteří jsou schopni pracovat samostatně i v týmu. Výuka se opírá jak o personální a materiální vybavení školy, tak i o spolupráci s renomovanými externími odborníky a pracovišti.

Vzdělávací program Oděvní a textilní design připravuje odborníky schopné vykonávat samostatnou návrhářskou a designérskou práci v oblasti módní tvorby a kostýmní scénografie. Absolventi se uplatní zejména v oblasti navrhování a realizace oděvních modelů a kostýmů ve firmách a živnostech zaměřených na oděvní tvorbu, při navrhování a realizaci historických i scénických kostýmů pro divadlo, film i televizi. Další variantou uplatnění absolventů je kromě tvůrčí činnosti také činnost technicko-organizační v oblasti výrobní, v oblasti nákupu a obchodních činností spojených s módním průmyslem. Své znalosti mohou uplatnit i v samostatném podnikání. V návaznosti na Národní soustavu povolání odpovídají schopnosti absolventa oboru zaměření povolání: Samostatný oděvní návrhář modelář – rozpracovává složité výtvarné návrhy do náročných a složitých oděvních konstrukcí pro oděvní výrobu a vytváří méně náročné návrhy a modely oděvních výrobků. Absolventi se rovněž mohou ucházet o studium na vysokých školách, a to zejména příbuzného zaměření.

Restaurátorské obory

Studijní obory konzervátorství a restaurátorství připravují studenty pro výkon odborných činností v oblasti konzervování a restaurování uměleckořemeslných prací, které jsou součástí kulturních památek. V průběhu studia si studenti osvojí teoretické odborné poznatky z oblasti dějin umění a dějin řemesla, osvojí si výtvarné a řemeslné techniky, stejně jako specifické vědomosti a praktické dovednosti potřebné při konzervování a restaurování poškozených předmětů. Naučí se poznávat faktory prostředí působící na poškozený objekt a pochopit umělecký a historický význam konzervovaného nebo restaurovaného objektu při současném respektování etických zásad restaurátorské profese.

Koncepce vzdělávacích programů jednotlivých oborů spočívá v rozvíjení estetického cítění studentů, pěstování smyslu pro přesnost v řemeslné práci a citu pro používané materiály. Vzdělávací obsah je koncipován s ohledem na oborovou provázanost na učivo společného všeobecného a odborného základu (cizí jazyk, chemie, dějiny výtvarné kultury) a na specifické odborné učivo teoretického i praktického charakteru včetně dokumentačních technik.

Součástí studia všech studijních oborů je 2 měsíční (KR nábytku) nebo 4 měsíční (KR malby) odborná praxe, která probíhá v restaurátorských dílnách muzeí a dalších odborných institucí. Studenti zde prohlubují a rozvíjejí konzervátorské i restaurátorské činnosti pod dohledem profesionálních restaurátorů.

Během studia škola organizuje návštěvy významných výstav a pořádá domácí i zahraniční exkurze. Studenti prezentují výsledky své práce na školních výstavách a odborných seminářích organizovaných školou pro odbornou veřejnost.

Po ukončení vzdělávání se absolventi školy mohou uplatnit na místech konzervátorů a restaurátorů v muzeích, galeriích, archeologických, církevních a dalších kulturních institucích. Mohou také provozovat soukromou restaurátorskou činnost na základě živnostenského oprávnění k restaurování děl uměleckořemeslného charakteru. Absolvent také může získat od Ministerstva kultury ČR povolení k restaurování uměleckořemeslných děl, jež jsou kulturními památkami nebo jejich částmi. Povolení absolvent získá na základě žádosti a předložení restaurátorské dokumentace (bližší podmínky upravuje zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči).