STUDIJNÍ OBORY NA VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLE

  • 82-41-N/03  Oděvní a textilní design
  • 2-42-N/08  Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby
  • 82-42-N/07  Konzervování a restaurování malířských a dekorativních technik

Studium je zakončeno absolutoriem, které se skládá z praktické závěrečné práce a její obhajoby, ústní zkoušky z cizího jazyka a odborných předmětů (dějiny výtvarné kultury, technologie a materiály). Úspěšný absolvent získává titul DiS. (diplomovaný specialista v oboru). Roční příspěvek studenta je Kč 5000,–. Tato částka je rozdělena na Kč 2500,– v zimním semestru a Kč 2500,– v letním semestru (v případě průměrného prospěchu do 1,5 za předcházející ročník platí student v ročníku následujícím polovinu).

Oděvní a textilní design

Vzdělávací program připravuje studenty pro široké spektrum činností souvisejících s navrhováním a modelováním konstrukčně i technologicky náročných oděvů a scénických kostýmů. Vzdělávání směřuje prostřednictvím teoretických a výtvarných poznatků a řemeslných technik k osvojení specifických vědomostí a praktických dovedností potřebných při procesu navrhování a realizaci oděvních a kostýmních projektů, které mají vysokou uměleckou a řemeslnou úroveň.

Koncepce vzdělávacího programu spočívá v rozvíjení osobnosti studentů v oblasti estetické a kulturní, rozvíjí tvůrčí a odpovědný přístup k zadaným úkolům a k získání teoretických i praktických dovedností v navrhování a modelování konstrukčně i technologicky náročných oděvů a scénických kostýmů.

Cílem vzdělávacího programu je připravit vysoce kvalifikované, humanitně, technicky i mistrovsky řemeslně vzdělané odborníky v oboru své činnosti, kteří jsou schopni pracovat samostatně i v týmu. Výuka se opírá jak o personální a materiální vybavení školy, tak i o spolupráci s renomovanými externími odborníky a pracovišti.

Vzdělávací program Oděvní a textilní design připravuje odborníky schopné vykonávat samostatnou návrhářskou a designérskou práci v oblasti módní tvorby a kostýmní scénografie. Absolventi se uplatní zejména v oblasti navrhování a realizace oděvních modelů a kostýmů ve firmách a živnostech zaměřených na oděvní tvorbu, při navrhování a realizaci historických i scénických kostýmů pro divadlo, film i televizi. Další variantou uplatnění absolventů je kromě tvůrčí činnosti také činnost technicko-organizační v oblasti výrobní, v oblasti nákupu a obchodních činností spojených s módním průmyslem. Své znalosti mohou uplatnit i v samostatném podnikání. V návaznosti na Národní soustavu povolání odpovídají schopnosti absolventa oboru zaměření povolání: Samostatný oděvní návrhář modelář – rozpracovává složité výtvarné návrhy do náročných a složitých oděvních konstrukcí pro oděvní výrobu a vytváří méně náročné návrhy a modely oděvních výrobků. Absolventi se rovněž mohou ucházet o studium na vysokých školách, a to zejména příbuzného zaměření.

Restaurátorské obory

Studijní obory konzervátorství a restaurátorství připravují studenty pro výkon odborných činností v oblasti konzervování a restaurování uměleckořemeslných prací, které jsou součástí kulturních památek. V průběhu studia si studenti osvojí teoretické odborné poznatky z oblasti dějin umění a dějin řemesla, osvojí si výtvarné a řemeslné techniky, stejně jako specifické vědomosti a praktické dovednosti potřebné při konzervování a restaurování poškozených předmětů. Naučí se poznávat faktory prostředí působící na poškozený objekt a pochopit umělecký a historický význam konzervovaného nebo restaurovaného objektu při současném respektování etických zásad restaurátorské profese.

Koncepce vzdělávacích programů jednotlivých oborů spočívá v rozvíjení estetického cítění studentů, pěstování smyslu pro přesnost v řemeslné práci a citu pro používané materiály. Vzdělávací obsah je koncipován s ohledem na oborovou provázanost na učivo společného všeobecného a odborného základu (cizí jazyk, chemie, dějiny výtvarné kultury) a na specifické odborné učivo teoretického i praktického charakteru včetně dokumentačních technik.

Součástí studia všech studijních oborů je 2 měsíční (KR nábytku) nebo 4 měsíční (KR malby) odborná praxe, která probíhá v restaurátorských dílnách muzeí a dalších odborných institucí. Studenti zde prohlubují a rozvíjejí konzervátorské i restaurátorské činnosti pod dohledem profesionálních restaurátorů.

Během studia škola organizuje návštěvy významných výstav a pořádá domácí i zahraniční exkurze. Studenti prezentují výsledky své práce na školních výstavách a odborných seminářích organizovaných školou pro odbornou veřejnost.

Po ukončení vzdělávání se absolventi školy mohou uplatnit na místech konzervátorů a restaurátorů v muzeích, galeriích, archeologických, církevních a dalších kulturních institucích. Mohou také provozovat soukromou restaurátorskou činnost na základě živnostenského oprávnění k restaurování děl uměleckořemeslného charakteru. Absolvent také může získat od Ministerstva kultury ČR povolení k restaurování uměleckořemeslných děl, jež jsou kulturními památkami nebo jejich částmi. Povolení absolvent získá na základě žádosti a předložení restaurátorské dokumentace (bližší podmínky upravuje zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči).