OBOR MALÍŘSTVÍ

Malířstvím dnes chápeme neobyčejně bohatou škálu vyjadřovacích možností, postupů a obsahových záměrů. Mezi současnými výtvarnými obory má trvale nezastupitelné místo. V poslední době lze vnímat zvyšující se zájem laického i odborného publika o projevy klasického i moderního malířství a také o malířskou tvorbu nejsoučasnější, včetně práce mladých malířů.

Na našem oboru se v posledních letech více soustřeďujeme na výuku tradiční realistické kresby a malby jako potřebného základu pro případnou práci restaurátorskou, ale také přirozený způsob k posilování schopnosti k pochopení konkrétních vlastností viděné skutečnosti, tedy schopnosti vidět. Je zřejmé, že v tomto jsou malba a kresba nenahraditelné a žáci o tento způsob práce projevují vzrůstající zájem. Za nezbytný studijní úkol máme také práci na kresebných i malířských kopiích. Paralelně – a nikoli v rozporu s předchozím záměrem – se však věnujeme rozvíjení individuálních talentových předpokladů, uvědomování si vlastních vyjadřovacích možností. Vedeme naše žáky k samostatnosti jak po stránce jejich řemeslné průpravy, tak výtvarného názoru, napomáháme tomu, aby se v problematice oboru orientovali. Snažíme se, aby si každý student postupně uvědomoval vlastní mentální zázemí a vytvářel tak předpoklady pro další profesní záměry, pro případnou budoucí tvůrčí práci. Jsme si však také vědomi, že jediným cílem nemůže být předestřít a naplnit racionálně zdůvodněné penzum znalostí a dovedností a v tomto smyslu žáky připravit k nějaké budoucí praktické činnosti, ale především napomoci jim k prožití hlubokého pocitu smyslu jejich práce.

Uvědomujeme si nezbytnost výuky ovládání elektronických médií, počítačových programů a fotografie jako samostatných oborů i jako medií aplikovaných (například kvalitní zpracování dokumentace malířské práce, zpracování návrhů realizací do veřejných prostor a podobně). Zároveň se společně snažíme uchovat alespoň elementární znalosti velkého množství tradičních malířských technik – a to i nástěnných (jako je například mozaika) -, grafických technik (včetně sítotisku) a také vitraje.

O kvalitě a flexibilitě většiny našich absolventů oboru Malířství svědčí to, že jsou přijímáni na VŠ uměleckého směru a to nejen na obor malířství. Řada z nich pokračuje například ve studiu sochařství, grafiky, restaurování (jako přirozené se tady nabízí pokračování studia oboru na naší VOŠ!), architektury a zahradní architektury. Úspěšní jsou však i v přijímání na teoretické obory – dějiny umění, jazyky, pedagogické fakulty atp. I díky této skutečnosti je zřetelné, že nemálo výsledků jejich práce (klauzurní práce, maturity) obstojí v konkurenci současné vizuální kultury.

V Brně 5. 10. 2014
Doc. akad. malíř Petr Veselý