Obor Restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby je oborem, který v naší zemi prožívá v posledních letech dynamický rozvoj. Restaurování již není chápáno pouze jako souhrn řemeslných dovedností aplikovaných při obnově historických objektů. Dnes lze restaurování daleko lépe a výstižněji charakterizovat pojmem „Multidisciplinarita“. Restaurátor se stává jakýmsi manažerem celého restaurátorského projektu a pro zdárný výsledek akce  často spolupracuje s mnoha dalšími odborníky z nejrůznějších technických, humanitních i vědních oborů. V osobě restaurátora se pak poznatky, výsledky bádání a navrhovaná řešení spojují. A právě v tomto duchu chceme naše studenty vychovávat.

Připravujeme tedy studenty pro široké spektrum činností souvisejících s restaurováním nábytku a nepolychromované dřevořezby. Koncepce vzdělávacího programu spočívá v rozvíjení estetického cítění, pěstování smyslu pro přesnost v rukodělné práci, citu pro výběr použitých materiálů a směřuje k dosažení profesionální úrovně řemeslných dovedností. Kromě toho je ovšem kladen důraz také na rozšíření teoretických znalostí v oboru, které jsou nedílnou součástí rozhodovacího procesu restaurátora. Cílem vzdělávacího programu je připravit vysoce kvalifikované, humanitně, technicky i mistrovsky řemeslně vzdělané specialisty v oboru své činnosti, kteří jsou schopni pracovat samostatně i v týmu při záchraně památek užitého umění.

Absolventi oboru restaurování nábytku nacházejí uplatnění nejen jako restaurátoři, ale také jako umělečtí truhláři ovládající celou řadu historických technik, dále jako kurátoři sbírek či správcové depozitářů a v neposlední řadě také jako znalci problematiky historických interiérů a mobiliáře.

Vzdělávací obsah je členěn na studium společného a odborného základu. Rozvržení předmětů je vyjádřeno v učebním plánu. Součástí učebního plánu je také odborná praxe studentů 2. a 3. ročníku, která probíhá v restaurátorských ateliérech muzejních, galerijních, památkových a jiných institucí. V posledních letech čím dál častěji naši studenti absolvují svoji praxi také na pracovištích v zahraničí.  Školní rok je organizován do dvou období – zimního a letního, výuka pak probíhá formou přednášek, odborných seminářů a praktických cvičení. Každé období je ukončeno hodnocením a zkouškami, celé studium pak absolutoriem. Po úspěšném vykonání absolutoria získá absolvent titul DiS. – Diplomovaný specialista.