Studijní obor připravuje studenty na samostatné vykonávání širokého spektra konzervátorských a restaurátorských zásahů na kulturních památkách, které jsou umělecko řemeslnými malířskými pracemi. Jedná se zejména o dekorativní malby v architektuře, a to jak v exteriéru, tak interiéru sgrafito, secco, fresco, štuko lustro, případně o uměleckořemeslnou polychromii. Konzervace a restaurování malby je nosným předmětem oboru. Studenti v něm získají potřebné vědomosti a dovednosti k provádění konzervátorských a restaurátorských úkonů, zpracování restaurátorské dokumentace, včetně restaurátorské zprávy. Specifickými odbornými předměty tohoto oboru je Technologie a materiály, seznamující studenty s metodami konzervace a restaurování dekorativních malířských prací a s příslušnými technikami a technologiemi v takovém rozsahu, aby byl budoucí restaurátor schopen orientovat se samostatně a v plném rozsahu při záchraně památek. Absolventi mohou najít uplatnění na pozicích konzervátorů a restaurátorů v muzeích, galeriích, archeologických ústavech, ústavech památkové péče, v soukromých společnostech, nebo mohou vykonávat konzervátorskou a restaurátorskou práci na základě živnostenského listu.