Zahraniční praxe VOŠ

O kvalitě studijních oborů vypovídá nejlépe uplatnění absolventů nejen na domácím, ale i na zahraničním pracovním trhu. Ideálem je tedy co nejvíce absolventů, kteří i po absolutoriu zůstanou v oboru ať už u nás či v zahraničí. I proto vidíme smysl v podpoře studentů a absolventů formou zahraničních odborných praxí, neboť kapacita nabízených míst v oboru v ČR není logicky neomezená a ne každý má dispozice k vlastnímu podnikání. První výjezdy studentů byly realizovány v roce 2011 a bez přerušení kontinuity trvají dodnes. Během této doby se ukázalo, že vyslaní účastníci stáží mají vysokou profesní úroveň, leckdy převyšující běžnou úroveň znalostí odpovídající profese v zahraničí. Účastníci se často vracejí s nabídkou pracovního místa ještě před ukončením studia na VOŠ.

V současné době lze vyjet na odbornou praxi v zahraničí, za předpokladu výborných studijních výsledků, v rámci programu Do světa! (dotační program Jihomoravského kraje) a Erasmusplus (vzdělávací program EU). Každoročně bývá podpořeno cca 17 studentů a 3 pedagogové. Pedagogické stáže jsou pro školu z hlediska výuky rovněž velmi obohacující, neboť umožňují kromě jiného i sledování aktuálních trendů v oboru, čímž je zajištěna stejná výchozí pozice uchazečů při hledání zaměstnání na evropském trhu práce.

Tradičními výjezdovými zeměmi jsou Itálie, Německo, Rakousko Spojené království. Příležitostně pak praxe mohou probíhat i v ostatních členských státech EU jako je Slovinsko nebo Litva; dále např. v Lichtenštejnsku nebo Turecku.

Rozhodujícím kritériem pro výběr přijímajících institucí je míra odbornosti, odpovídající zázemí a dodržování profesní etiky. Vždy se jedná o prověřená pracoviště.

Od září 2020 je škola nositelem grant ERASMUS+ pro mobility 15 studentů/absolventů a 6 pedagogů na období 2020-2022. Případné dotazy směřujte na hanakova@ssudbrno.cz.

INTERNSHIPS ABROAD

The quality of study fields is best evidenced by the employment of graduates not only in the domestic but also in the foreign labor market. The ideal is therefore as many graduates as possible who, even after graduation, will remain in the field either at home or abroad. That is why we see the point in supporting students and graduates in the form of foreign professional internships, because the capacity of positions offered in the field in the Czech Republic is not logically unlimited and not everyone has the disposition to do their own business. The first trips of students were made in 2011 and continue to this day without interrupting. During this time, the chosen trainees proved to have a high professional level, sometimes exceeding the current level of knowledge of the corresponding profession abroad. Participants often return with a job offer before graduating from the higher school.

Currently it is possible to go for the professional internship abroad under the condition of excellent study results within the program To the World! (subsidy program of the South Moravian Region) and Erasmusplus (EU educational program). Approximately 17 students and 3 teachers are supported every year. Pedagogical internships are also very enriching for the school in terms of teaching, as they allow, among other things, monitoring current trends in the field, thus ensuring the same starting position for applicants when looking for a job in the European labor market.

The traditional destinations are Italy, Germany, Austria and the United Kingdom. Occasionally, traineeships may also take place in other EU Member States, as well as in Slovenia, Lithuania; or in Liechtenstein or Turkey.

The decisive criteria for the selection of host institutions is the level of expertise, adequate background and adherence to professional ethics. These are always proven workplaces.

Since September 2020, the school has been the holder of the ERASMUS + grant for the mobility of 15 students / graduates and 6 teachers for the period 2020-2022. If you have any questions, please send them to hanakova@ssudbrno.cz.