Informace k přijímacímu řízení

Přijímací řízení se skládá ze dvou částí. Z talentové zkoušky a následného pokračování, které obsahuje všeobecný test, pohovor a hodnocení prospěchu ze ZŠ.

Během talentové zkoušky uchazeč absolvuje tři výtvarné úkoly a odevzdá domácí výtvarné práce.

1. úkol

kresba hlavy (mimo oboru Užitá fotografie) podle živého modelu.
Kritéria pro hodnocení: umístění do formátu, velikost (zpravidla 1:1), reálné proporce, stavba, modelace, prostorové vztahy, výraz, zvládnutí požadované techniky.

2. a 3. úkol

je zaměřen na tvůrčí schopnosti uchazeče a jsou na každém oboru jiné.
Kritéria pro hodnocení: představivost, nápaditost, fantazie, cit pro výtvarné výrazové prostředky, prostorové vidění,  zvládnutí práce s příslušným materiálem a zvládnutí zadané techniky.

Možné příklady výtvarných úkolů pro jednotlivé obory:

(ilustrační příklady úkolů z minulých let, současné letošní zadání úkolů bude jiné)

Design interiéru

 • 1. úkol: kresba hlavy podle živého modelu,
 • 2. úkol: navrhněte a nakreslete svoji představu rohového pracovního místa výtvarníka – designéra,
 • 3. úkol: vytvořte z papíru prostorový objekt, který souvisí s designem interiéru,

Užitá fotografie

 • 1. úkol: nakreslete tužkou jednoduché zátiší,
 • 2. úkol: vyfotografujte v daném prostoru školy zátiší nebo zákoutí,
 • 3. úkol: fantazijní cvičení, konstruování a následné fotografování objektů z daného materiálu,

Malířství

 • 1. úkol: kresba hlavy podle živého modelu,
 • 2. úkol: namalujte interiér bytu, v němž bydlíte případně s vlastní postavou, či její částí,
 • 3. úkol: namalujte část oblíbené nebo vysněné krajiny s rostlinami, zvířaty, zvolte roční období,

Ilustrace

 • 1. úkol: kresba hlavy tužkou podle živého modelu,
 • 2. úkol: kresba ilustrace perem a tuší NEBO koláž z dodaných papírů na zadané téma,
 • 3. úkol: kresba tužkou několikanásobně zvětšené předlohy: např. ořech

Grafický design

 • 1. úkol: kresba hlavy podle živého modelu,
 • 2. úkol: dokreslete perem část zkopírované rytiny a dejte jí nový smysl,
 • 3. úkol: vytvořte z písmen tři kompozice v obdélníku na zadané téma: např. zlost, spánek, zimní prázdniny,

Nová média

 • 1. úkol: kresba hlavy podle živého modelu,
 • 2. úkol: vyberte si jedno z následujících slov: RYTMUS, CHLAD, TMA, ZVUK, POHYB, PEKLO, JAS, ZIMA, SPLYNUTÍ, HMAT, CHUŤ, navrhněte scénografické řešení pro divadelní představení s názvem vámi vybraného slova (jako scénu použijte krabici od bot),
 • 3. úkol: z vybraného slova vytvořte prostorový model slova tak, aby vyjadřoval jeho významový obsah. Maximální velikost celého slova by měla být 15 x 15 x 30 centimetrů.

Motion design

 • 1. úkol: kresba hlavy podle živého modelu,
 • 2. úkol: komiks podle zadání,
 • 3. úkol: kreativní výtvarný úkol dle zadaného tématu.

Ekotextil design

 • 1. úkol: kresba hlavy podle živého modelu,
 • 2. úkol: vytvořte textilní koláž kompozice na A3 karton dle zadaného tématu,
 • 3. úkol:navrhněte a vytvořte papírový objekt dle zadaného tématu.

Design oděvu

 • 1. úkol: kresba hlavy podle živého modelu,
 • 2. úkol: namalujte barevnou studii zátiší,
 • 3. úkol: nakreslete několikanásobně zvětšenou předlohu (oděvní detail) včetně vrženého stínu.

Design interiéru a textilu

 • 1. úkol: kresba hlavy podle živého modelu,
 • 2. úkol: nakreslete barevnou studii prostorového objektů,
 • 3. úkol:vytvořte prostorou kompozici na dané téma ze tří různých geometrických těles.

Produktový design

 • 1. úkol: kresba hlavy podle živého modelu,
 • 2. úkol: nakreslete nebo namalujte prostorový objekt (produkt)
 • 3. úkol: vytvořte prostorovou kompozici dle zadaných rozměrů a specifikací z modelářské hlíny

Domácí práce

Součástí talentové zkoušky jsou domácí práce, které by měly splňovat tyto parametry:

 • jejich autorem musí být jen uchazeč, domácí výtvarné práce jsou bez cizích reálných korektur (v případě zjištění výrazného rozporu mezi kvalitou domácích prací a výsledkem tří úkolů talentové zkoušky, budou domácí práce hodnoceny 0 body)
 • množství prací minimálně 20 ks, které jsou vybrány jako nejlepší z většího množství prací
 • schopnost výtvarně zachytit skutečnost (kresba, malba … podle vizuální skutečnosti)
 • některé práce by měly být zaměřeny na obor vzdělání, do kterého se uchazeč hlásí
 • zájemce by měl prokázat ve svých pracích svoje tvůrčí schopnosti: nápaditost, výtvarný cit, energii i schopnost realizovat své představy, soustředěnost, ale také manuální zručnost
 • prostorové práce musí být ve fotodokumentaci, případně na CD, počítačové práce (mimo animace) pouze vytištěné

Hodnocení talentové zkoušky

Základním předpokladem přijímacího řízení je úspěšné vykonání talentové zkoušky na vybraném oboru vzdělání na SŠUD. Hodnotí se domácí práce a tři výtvarné úkoly.

domácí práce 0–15 bodů
1. výtvarný úkol 0–15 bodů
2. výtvarný úkol 0–15 bodů
3. výtvarný úkol 0–15 bodů

Výsledky talentové zkoušky

Výsledky talentové zkoušky budou zveřejněny elektronicky na www.ssudbrno.cz a písemně na úřední desce ve vestibulu školy.
Uchazeči, kteří dosáhnou v rámci talentové zkoušky minimálně 30 bodů, postoupí do druhé části přijímacího řízení, která obsahuje:

 • všeobecný test
 • pohovor
 • hodnocení průměrného prospěchu

Všeobecný test

Má tři části (vždy po deseti otázkách se ziskem půl bodu za správnou odpověď a se zaokrouhlením výsledku na celé body směrem nahoru):

 1. část ověřuje znalosti z českého jazyka (na úrovni učiva v rámci vzdělávacího programu základní školy),
 2. část ověřuje  přehled v historii výtvarného umění a architektury (dějin výtvarné kultury),
 3. část zkoumá výtvarné nadání, zájem o obor, logické myšlení a prostorovou představivost.

Pohovor

V pohovoru na oborech (v délce cca 10 minut na jednoho uchazeče) se přihlíží k orientaci v problematice oboru vzdělání, na nějž se uchazeč hlásí, ke znalostem výtvarného umění (také s přihlédnutím k místu bydliště), k obecnému kulturnímu rozhledu (literatura, film, výstavy, divadla, kulturní akce), k zájmům, zálibám a aktivitám uchazeče, ke schopnosti obhájit, případně kriticky zhodnotit svoje domácí práce i výsledky talentové zkoušky a k dalším skutečnostem, které osvědčují vhodné schopnosti a vědomosti uchazeče.

Hodnocení průměrného prospěchu

Hodnotí se průměrný prospěch z 2. pololetí 8. třídy základní školy (nebo srovnatelného ročníku osmiletého gymnázia).
Průměrný známkový prospěch uchazeče se přepočítává do bodové škály. Metoda přepočtu viz následující tabulka.

Bodové hodnocení 2. části přijímacího řízení

Průměrný prospěch1,00 - 1,2010 bodů
1,21 - 1,40 8 bodů
1,41 - 1,60 6 bodů
1,61 - 1,80 4 body
1,81 - 2,00 2 body
Všeobecný test0–15 bodů
Pohovor0–15 bodů

Maximální možný bodový zisk v celém přijímacím řízení (Talentová zkouška + 2. část přijímacího řízení) je 100 bodů.

Přijati budou uchazeči, kteří v průběhu celého přijímacího řízení (na jednotlivých oborech) získají nejvyšší počet bodů, nejméně však 50 bodů. V případě rovnosti bodů uchazečů rozhoduje větší počet bodů v součtu tří úkolů talentové zkoušky.
V případě nenaplnění oboru bude vyhlášeno další kolo přijímacího řízení. Pro tento případ je nutné sledovat školní webové stránky.