Společná – státní část MZ 2021

Na základě Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějším předpisů (školský zákon) a Vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších přepisů, jsou podmínky pro konání maturitní zkoušky stanoveny takto:

 • zkoušky společné části maturitní zkoušky vytváří a opravuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat)
 • zkoušky společné části maturitní zkoušky muže žák konat, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání
 • ve společné části maturitní zkoušky žák povinně vykoná dvě zkoušky; jedna povinná zkouška je zkouška z předmětu Český jazyk a literatura; druhá povinná zkouška je výběr jednoho z předmětů Anglický jazyk nebo Matematika
 • žák se může ve společné části maturitní zkoušky přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám
 • společná část maturitní zkoušky je konána pouze formou didaktických testů od 24. -25. 5. 2021
  Didaktický test
  Český jazyk a literatura (délka 85 minut)
  Anglický jazyk (110 minut; 40 minut poslech + 70 minut čtení a jazykové vědomosti a dovednosti)
  Matematika (135 minut)

Editovatelná přihláška k MZ: https://maturita.cermat.cz/files/files/maturita/PRIHLASKA/Prihlaska_k_MZ_2021_editovatelna.pdf

Více informací k MZ JARO 2021: https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska

 

Kritéria hodnocení společné části MZ 2021 –
pracoviště Francouzská a Husova

 • MŠMT zveřejní kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky způsobem umožňující dálkový přístup do 31. 3. 2021
 • žák vykonal zkoušku úspěšně, pokud dosáhne alespoň hranici úspěšnosti – hranici uvede Centrum v testových sešitech didaktických testů
 • testy jsou vyhodnocovány Centrem, výsledky budou zpřístupněny nejpozději do 15. 5. 2021
 • didaktické testy společné části maturitní zkoušky se hodnotí slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti.