Profilová část (Francouzská)

 • zkoušky se konají od 21. 6. 2021 do 24. 6. 2021 – rozpis bude uveden ve vestibulu školy, žáci ho také obdrží v e-mailu
 • žák může konat zkoušky profilová části maturitní zkoušky i v případě, že nevykonal společnou část maturitní zkoušky úspěšně
 • profilové zkoušky se mohou konat od 16. května do 10. června; zkoušky konané formou písemné zkoušky z českého jazyka a z cizího jazyka a zkoušky konané formou praktické zkoušky se konají nejdříve 1. dubna

Pro všechny obory jsou povinně stanoveny:

Český jazyk a literatura
Písemná práce v roce 2021 nepovinná

 • ředitel školy stanoví nejméně 4 zadání pro všechny obory školy
 • slohová práce je v rozsahu minimálně 250 slov
 • délka 110 minut včetně času na volbu zadání
 • žák/žákyně má možnost použít Pravidla českého pravopisu

Ústní zkouška

 • základem zkoušky je Školní seznam literárních děl pro ústní část maturitní zkoušky z ČJL 2021 (pdf)
 • žák si vybere 20 literárních děl, které odevzdá řediteli školy do 30. 4. 2021
 • má formu řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla;
  součástí pracovního listu je i neumělecký úryvek ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu
 • délka zkoušky je maximálně 15 minut

Anglický jazyk
Písemná práce v roce 2021 nepovinná

 • ředitel školy stanoví 1 nebo více zadání pro všechny obory školy
 • rozsah práce je minimálně 200 slov
 • délka je 60 minut včetně času na volbu zadání
 • žák/žákyně má možnost použít překladový slovník

Ústní zkouška

 • ředitel školy stanoví 20 témat – přehled témat (pdf)
 • se uskuteční formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu
 • žák si vylosuje jedno téma
 • délka zkoušky je nejdéle 15 minut

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají podle závažnosti svého znevýhodnění právo na úpravu prostředí, navýšení časové limitu, obsahové a formální úpravy zadání zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky, odlišnosti v hodnocení a použití kompenzačních pomůcek.

Odborné předměty dle jednotlivých oborů

Obor 82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba
ŠVP: Nová média
Dějiny výtvarné kulturypovinná/ústní zkouška
Technologiepovinná/ústní zkouška
Praktická zkouška z oborupovinná/praktická zkouška
Figurální kreslení nepovinná/praktická zkouška
Počítačová grafikanepovinná/praktická zkouška

Obor vzdělání: 82–41–M/05 Grafický design
ŠVP: Motion design
Dějiny výtvarné kulturypovinná/ústní zkouška
Technologiepovinná/ústní zkouška
Praktická zkouškapovinná/praktická zkouška
Figurální kreslenínepovinná/praktická zkouška
Počítačová grafikanepovinná/praktická zkouška

Obor vzdělání: 82–41–M/07 Modelářství a návrhářství oděvů
ŠVP: Design oděvu
Dějiny výtvarné kulturypovinná/ústní zkouška
Odborné předmětypovinná/ústní zkouška
Praktická zkouškapovinná/praktická zkouška
Figurální kreslenínepovinná/praktická zkouška
Společenskovědní základnepovinná/ústní zkouška

Obor vzdělání: 82–41–M/07 Modelářství a návrhářství oděvů
ŠVP: Ekotextil design
Dějiny výtvarné kulturypovinná/ústní zkouška
Odborné předmětypovinná/ústní zkouška
Praktická zkouškapovinná/praktická zkouška
Figurální kreslenínepovinná/praktická zkouška
Společenskovědní základnepovinná/ústní zkouška

Obor vzdělání: 82–41–M/14 Textilní výtvarnictví
ŠVP: Design interiéru a textilu
Dějiny výtvarné kulturypovinná/ústní zkouška
Technologiepovinná/ústní zkouška
Praktická zkouškapovinná/praktická zkouška
Figurální kreslenínepovinná/praktická zkouška
Společenskovědní základnepovinná/ústní zkouška