Kritéria hodnocení profilové části MZ 2021 – pracoviště Francouzská a Husova

 

Podle Vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližším ukončování vzdělávání ve středních školách MZ a Vyhlášky č. 243/2017 Sb. ředitel školy schválil následující hodnocení profilové části maturitní zkoušky:


Anglický jazyk
Český jazyk a literatura

 • hodnocení vychází z Vyhlášky č. 177/2009 Sb o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
 • hodnocení se provádí dle klasifikační stupnice a platných kritérií uvedených v klasifikačním řádu školy (příloha školního řádu), kde jsou uvedeny slovní ekvivalenty klasifikace
 • každá profilová zkouška je hodnocena zvlášť
 • u zkoušky z českého jazyka a literatury a z anglického jazyka tvoří hodnocení písemné práce 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu
 • výsledná známka bude žákům oznámena v den konání ústních maturitních zkoušek předsedou maturitní komise.

 

Odborné předměty

Dějiny výtvarné kultury
Technologie
Odborné předměty

 • jedná se o ústní zkoušku před komisí,
 • hodnocení vychází z Vyhlášky č. 177/2009 Sb, § 24 bod 2 – 6,
 • hodnocení se provádí dle klasifikační stupnice a platných kritérií uvedených v klasifikačním řádu školy (příloha školního řádu), kde jsou uvedeny slovní ekvivalenty klasifikace,
 • výsledná známka bude žákům oznámena v den konání ústních maturitních zkoušek předsedou maturitní komise.

Praktická zkouška
Praktická zkouška z oboru

 • forma zkoušky: vypracování praktické maturitní práce dle zadaného tématu,
 • hodnocení před komisí; výsledná známka bude žákům oznámena v den konání ústních maturitních zkoušek předsedou maturitní komise,
 • obsah zkoušky – povinné části platné pro všechny obory:
  • maturitní práce včetně její instalace (prezentace)
  • digitální podoba maturitní práce
  • portfolio maturitní práce
  • obhajoba maturitní práce