Studijní obor je zaměřený na design interiéru s využitím textilních prvků. Reaguje na aktuální trendy nejen v oblasti architektury a bydlení, ale i v oblasti grafického vyjadřování. Zabývá se celkovou koncepcí interiéru a také textilním designem, především v oblasti potisku textilií. Studenti se dále zabývají návrhy plošného i prostorového charakteru, ve kterých se textil objevuje v tradiční či experimentální podobě.

Výuka směřuje k osvojení si kresebných dovedností, kompozičních zákonitostí, stylizaci a citu pro detail, ale také ke znalosti široké škály materiálů a technologií. Tyto znalosti student aktivně uplatňuje ve vlastních návrzích a realizacích ve školních dílnách. Základem jsou tedy kresebné návrhy, které jsou posléze zpracovány v 3D programu, následuje příprava technického postupu a samotná realizace modelu. Se studenty pracujeme individuálně, jsou vedeni především k tvořivosti, schopnosti osobitě reagovat na daná témata a samostatně si hledat nová, neotřelá řešení. Důležitou součástí studia je již od prvního ročníku výuka počítačové grafiky a modelování v 3D programech s možností využití 3D tiskárny. Praktické hodiny (např. v sítotiskové, šicí či prostorové dílně) jsou zaměřeny na získání řemeslných dovedností a rozvíjení manuální zručnosti při realizaci vlastních modelů. V dalších odborných předmětech se studenti seznamují se základy typografie, modelování (práce s hlínou, odlévání), ergonomie interiéru a figurální kresby. Součástí studia jsou četné exkurze, návštěvy výstav či odborných přednášek. Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent po teoretické i praktické stránce vybaven komplexními znalostmi v oboru designu interiéru. Uplatnění najde také v oblasti textilního a grafického designu. Široké spektrum znalostí a dovedností je dobrým základem pro pokračování ve studiu na vysokých školách, nejen zaměřených na oblast designu.

MgA. Martina Deissová Víchová, vedoucí oboru