Výstava STUDENTSKÝ DESIGN v Praze! (stáhnout pozvánku v PDF )

 

Derniéra výstavy Studentský design
07/04/2016

Gratulujeme všem autorům oceněných prací a zveme vás na závěr výstavy.

Slavnostní derniéra a předávání cen proběhne v Domě pánů z Kunštátu v 17:30 hodin za přítomnosti členů Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory ČR.

Kromě vyhlášení 30 laureátů výstavy bude udělena Grand Prix, cena členů asociace a cena návštěvníků výstavy.

Celostátní soutěžní přehlídka. Vernisáž ve středu 23.3. v 17. hodin v Domě pánů z Kunštátu.

Letos máte výjimečnou možnost vidět v Brně celostátní soutěžní přehlídku studentského designu žáků středních a vyšších odborných škol.
Vystavujeme přibližně 180 prací – plakáty, loga a návrhy vizuálního stylu, autorské abecedy, knihy, ilustrace, komiksy a animace. Z oblasti 3D designu jsou v expozici produkty ze skla, porcelánu, keramiky, móda, šperky, nábytek a interiérový design.
Zároveň je to soutěž autorů těch nejlepších prací, které vznikly na školách s výtvarným
a uměleckořemeslným zaměřením v posledních dvou letech. V������������������������tězov���� vybraní odbornou porotou se představí na Designbloku 2016 v Praze.

Bude udělena i cena návštěvníků výstavy, proto PŘIJĎTE DÁT SVŮJ HLAS tomu nejlepšímu!

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne na derniéře výstavy 7. dubna 2016 v 17.30 hod.

Hodnocení komisařů se blíží

Těšíme se na setkání se všemi komisaři. Pro lepší orientaci přikládáme mapku. Parkovat můžete na školním dvoře – Husova 10.

 

Vyhlášení 2. kola celostátní soutěže

Ředitel Střední školy umění a designu a Vyšší odborné školy Brno, příspěvkové organizace z pověření Asociace středních a vyšších odborných škol s uměleckými a uměleckořemeslnými obory ČR vyhlašuje druhé, ústřední (celostátní) kolo soutěže Studentský design 2016.

1. Časové vymezení přehlídky: 2014 až 2016

Na přehlídku jsou přijímány práce vytvořené v druhém pololetí školního roku 2013/2014, ve školním roce 2014/2015 a v prvním pololetí školního roku 2015/2016.

2. Ú������astníci přehlídky

Přehlídka je učena pro žáky a studenty středních škol a vyšších odborn��ch škol, kteří studují na území České republiky bez ohledu na státní příslušnost a absolventy, kteří ukončili studium v roce 2014 nebo v roce 2015, jejichž práce byly posouzeny v základním kole přehlídky na škole a které škola na přehlídku přihlásí.

3. Oborová klasifikace

Studentskou práci je nutné zařadit do jedné z pěti kategorií, např. skleněné svítidlo zařadí škola, která práci posílá, buď do kategorie produktový design, nebo do kategorie sklo.
Produktový design:
– nábytek
��� tvarování strojů a nástrojů
– hračky, loutky
– hudební nástroje
– interiérová tvorba a výstavnictví
– keramika, porcelán
– kov a šperk
– obalový design
Grafický design:
– grafický design
– kniha
– písmo
– ilustrace
��� vizuáln�� styl
Oděv:
– oděv
– módní doplňky
– obuv
– textil
Sklo
Multimediální tvorba:
– animace
– webové stránky
– počítačové hry
– audiovizuální práce
Soutěž se netýká umělecko-řemeslných replik historických předmětů.

4. Přihlášky

4.1 Škola přihlašuje studentské práce nejpozději do 23. 2. 2016 pouze na internetové PŘIHLÁŠCE a to formou: 1 studentský projekt = jedna vyplněná přihláška. Pokud je exponát tvořen větš��m počtem kusů (například série 3 plakátů k jednomu tématu) pak vyplňuje JEN JEDNU přihlášku.

5. Účastnický poplatek

5.1 Ke spolufinancování přehlídky slouží účastnický poplatek, který činí 1000 Kč za první přihlášenou práci a 500 Kč za každou další přihlášenou práci.
5.2 Termín úhrady ú��astnického poplatku: do 29. února 2016 na účet pořádající ����koly:
4010034544/6800
konstantní symbol 0308,
variabilní symbol = IČO školy plátce,
zpráva pro příjemce (avízo) =  SOUTĚŽ ;

poplatek je hrazen na základě zálohové faktury (ke stažení ZDE); celkovou částku si plátce vypočítá podle počtu zaslaných přihlášek. Po zaúčtování bude plátci zaslána faktura jako daňový doklad.

5.3 Uhrazením účastnického poplatku jsou zaslané přihlášky autentizovány.
5.4 Přihlášené práce, za které nebude uhrazen účastnický poplatek, nebudou k přehlídce přijaty.
Přihlášené práce, které nesplní formální náležitosti přihlášky a závada nebude odstraněna do 4. března 2016, nebudou k přehlídce přijaty.
5.5 Účastnický poplatek je určen k úhradě nákladů spojených s přehlídkou.

6. Označení prac��������

Soutěžní práce a souvisej��cí dokumentaci před odesláním na výstavu VIDITELNĚ označte popiskou (pokud možno na zadní straně) ve tvaru : IČO_novak01
IČO = IČO školy
podtržítko
novak01 = příjmení studenta a číslo

7. Převzetí prací

7.1 V době od 7. do 18. 3. 2016 od 8.00 do 16.00 hodin přivézt práce do budovy školy Husova 10, Brno. Výjimečně lze exponáty přivézt (po domluvě s organizátorem a po vyzvednutí povolení k vjezdu) přímo na místo výstavy (Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9) a to pouze v pondělí 21. 3. 2016 v době od 10 do 16 hodin.
7.2 Práce mohou být rovněž zaslány poštou s doručením nejpozději do 17. března 2016 na adresu: Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola, příspěvková organizace, Husova 10, Brno, 602 00 s poznámkou „Studentský design“.

8. Posouzení prací

8.1 Každá střední nebo vyšší odborná škola má právo vyslat k hodnocení sout��žních prací svého komisa��e do každé z p��ti kategorií za předpokladu, že vyu��uje některý z uměleckých oborů, jehož studentské pr��ce lze zařadit do jedné z těchto kategorií:
1) produktový design
2) grafický design
3) oděv
4) sklo
déle než 10 let (k datu 1. 9. 2015)
5) multimedia
déle než 5 let (k datu 1. 9. 2015).
Cestovní náklady na vyslání svého komisaře si hradí vysílající škola.
8.2 Soutěžní práce budou na popisce v instalaci označeny barvou své kategorie, každý z komisařů práce ve své kategorii ohodnotí známkou ve stupnici 1–15 a zapíše do protokolu, který po vyhodnocení odevzdá zástupcům pořádající školy. Známka 15 je absolutní hodnotou, určenou pro výjimečné práce, každý komisař se zavazuje k tomu, že bude hodnotit co nejpřesněji, podle svého svědomí a bez jakékoliv zaujatosti nebo podjatosti. Bodový zisk u každé práce bude vydělen počtem komisařů dané kategorie a tato známka bude vložena do pořadí celkového hodnocení.
8.3 Prvních 30 prací bude hodnoceno jako laureáti soutě��e, finančně odměněno bude první až třetí místo. Autor nejvýše ohodnocené práce získá Grand Prix p��ehlídky. V případ��, že nejvyšší hodnocení z��ská práce VOŠ, bude udělena druhá Grand Prix nejl��pe hodnocené středoškolské práci. Ocenění se vztahuje na žáky/studenty i na pedagogy.
8.4 Hodnocení delegovaných komisařů bude v úterý 29. 3. 2016 od 10 do 18 hodin v budově Domu pánů z Kunštátu, Dominikánská 9, Brno.
8.5 Soutěžní práce budou zpřístupněny od vernisáže, která bude 23. 3. 2016 v 17 hodin v budově Domu pánů z Kunštátu, Dominikánská 9 do 7. 4. 2016 včetně.
8.6 Při převzetí prací a při jejich vydání bude sepsán protokol.
8.7 Účastníci jednání Asociace mohou způsobem, který sami zvolí, ocenit některou práci Cenou Asociace.
8.8 Zvláštní ceny mohou udělit i spolupracující a partnerské organizace, udělena bude i cena studentů a žáků brněnské školy.

9. Vrácení prací

9.1 Práce budou připraveny k odvozu účastníky zasedání Asociace středních a vyšších odborných škol s uměleckými a uměleckořemeslnými obory ČR v pátek 8. 4. 2016 od 11 hodin do 16 hodin.
9.2 Práce, kter�� nebudou vyzvednuty, přemíst�� pořádající škola do svých prostor, kde budou po dohodě k vyzvednutí. Nevyzvednuté práce budou p��edány na příštím jednání Asociace.

10. Informace o přehlídce

10.1 Oficiální informace o přehlídce budou zveřejněny na webových stránkách vyhlašovatele (www.ssudbrno.cz), zprávy budou publikovány na webové stránce Asociace (www.vytvarneskoly.cz), na stránkách škol a spolupracujících a partnerských organizací.
10.2 Informace o soutěži a oceněné práce budou zveřejněny v tištěném letáku.
10.3 Oceněné práce budou prezentovány v rámci Designbloku 2016 v Praze.

Kontakt:

Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace, Husova 10, Brno, 602 00, e-mail: sekretariat@ssudbrno.cz, telefon: 543 421 361, ředitel ak. mal. Pavel Luffer, telefon 603 171 183, e-mail: luffer@ssudbrno.cz, www.ssudbrno.cz
Soutěž je uvedena Ministerstvem ����kolstv��, mládeže a tělovýchovy v rámci vyhlášeného přehledu soutěží a přehlídek ve ��kolním roce 2015/16, publikováno ve Věstníku MŠMT, sešit 7–8, srpen 2015 pod číslem B 30 na straně 74.
V Brně dne 7. 1. 2016
ak. mal. Pavel Luffer, ředitel školy
Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace