KONZERVOVÁNÍ A RESTAUROVÁNÍ NÁBYTKU
A NEPOLYCHROMOVANÉ DŘEVOŘEZBY

kód oboru: 82-42-N/08

Připravuje studenty pro široké spektrum činností souvisejících s restau- rováním nábytku včetně nepolychromované dřevořezby. Koncepce vzdělávacího programu spočívá v rozvíjení estetického cítění studentů, pěstování smyslu pro přesnost v rukodělné práci, citu pro používané materiály a směřuje k dosažení profesionální úrovně řemeslných dovedností. Cílem vzdělávacího programu je připravit vysoce kvalifikované, humanitně, technicky i mistrovsky řemeslně vzdělané specialisty v oboru své činnosti, kteří jsou schopni pracovat samostatně i v týmu při záchraně památek užitého umění. Vzdělávací obsah je koncipován na učivo společného a odborného základu. Rozvržení předmětů je vyjádřeno v učebním plánu. Součástí učebního plánu je odborná praxe v 3. ročníku studia, která probíhá v restaurátorských dílnách muzejních, galerijních, památkových a jiných institucí. Školní rok je organizován do dvou období, výuka probíhá formou přednášek, odborných seminářů a praktických cvičení. Každé období je ukončeno hodnocením a zkouškami. Celé studium je ukončeno absolutoriem. Po úspěšném vykonání absolutoria získá absolvent titul DiS. - Diplomovaný specialista.